วัสดุอ้างอิงคืออะไร?

วัสดุอ้างอิง คือ วัสดุหรือสารที่มีคุณสมบัติ หนึ่งอย่าง หรือหลายอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน อาจ อยู่ในรูปของ ก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง อาจเป็นสารบริสุทธิ์ หรือ ของผสมเช่น สารละลายที่ใช้ในการ ปรับเทียบ ในการวิเคราะห์ทางเคมี ถ้าวัสดุอ้างอิงนั้นมีใบรับรอง และค่าของคุณสมบัติได้รับ การรับรอง ที่สามารถสอบกลับได้ และ แสดงค่าความไม่แน่นอน ณ ระดับความ เชื่อมั่นหนึ่ง เรียกวัสดุอ้างอิงนั้นว่า วัสดุอ้างอิงรับรอง (CRM)


 

CRM ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ได้แก่ Standard Reference Material (SRM?) ซึ่งผลิตโดยองค์กรมาตรฐานของประเทศ สหรัฐอเมริกา (National Institute of Standards and Technology หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า NIST) วัสดุอ้างอิงส่วนใหญ่รวมทั้ง CRM จัดเป็นมาตรฐานทุติยภูมิเพราะในการรับรองค่าใช้วิธีซึ่งสอบกลับได้ ไปยังมาตรฐานปฐมภูมิ

วัสดุอ้างอิง หรือ วัสดุอ้างอิงรับรองที่ใช้กันโดยทั่วไปในห้องปฏิบัติการ
สามารถแบ่งตามคุณสมบัติและลักษณะของสารได้โดยใช้แนวทาง
ขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองความสามารถทางห้อง
ปฏิบัติการ ILAC-G12 : 2000 - Guidelines for the Requirements for the Competence of Reference ได้ 5 กลุ่มดังนี้

Category A : Chemical composition RM
วัสดุอ้างอิงที่แสดงถึงส่วนประกอบของสารเคมี ซึ่งอาจเป็นสารเคมี
บริสุทธิ์หรือสารเคมีผสมอยู่ในรูปของสารละลายหรือวัสดุอื่น ที่มี
ลักษณะเหมือนกับตัวอย่างที่เราวิเคราะห์

Category B : Biological and clinical properties RM
วัสดุอ้างอิงที่แสดงถึงคุณลักษณะทางชีววิทยาและคลินิก เช่น การ
ตรวจทางเคมีคลินิก, การตรวจทางพยาธิวิทยา, โลหิตวิทยา, ภูมิคุ้มกัน
วิทยา, ไวรัสวิทยา, บักเตรีวิทยา, การตรวจทางนิติเวช

Category C : Physical properties RM
วัสดุอ้างอิงที่แสดงถึงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ เช่น optical, refractive index, UV-VIS absorbance, IR spectrum, melting point, viscosity, density, asbestos fibre, flash point, color

Category D : Engineering properties RM
วัสดุอ้างอิงที่แสดงถึงคุณสมบัติทางวิศวกรรม เช่น hardness, tensile strength, particle size, particulate matter, smoke density

Category E : Micellaneous properties RM
วัสดุอ้างอิงที่แสดงคุณสมบัติอื่น