พ.ป.ส. ๑๖ เครื่องหมายสัญลักษณ์เตือนภัยทางรังสี
กำหนดตามความในข้อ ๑๗ แห่งกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
กำหนดเครื่องหมายสัญลักษณ์เตือนภัยทางรังสีดังนี้
1. เครื่องหมายสัญลักษณ์เตือนภัยทางรังสีมีสัดส่วนของวงกลมตรงกลางมีรัศมี ร และ ร ต้องมีขนาดอย่างน้อย 4 มิลลิเมตร
2. เครื่องหมายสัญลักษณ์เตือนภัยทางรังสีนี้ต้องมีพื้นป้ายเป็นสีเหลือง วงกลมและแฉกมีสีม่วงแดง
3. ในบริเวณพื้นป้ายต้องมีอักษร “โปรดระวังอันตราย บริเวณรังสี หรือ วัสดุกัมมันตรังสี” อักษรเหล่านี้ใช้สีดำ ขนาดตัวอักษรเห็นได้ชัดเจน


รายการไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
พ.ป.ส. ๑๖ เครื่องหมายสัญลักษณ์เตือนภัยทางรังสี

เกี่ยวข้องกับ :
ที่มา : 1. IAEA-TECDOC-1000, Clearance of Materials Resulting from the Use of Radionuclides in Medicine, Industry and Research, IAEA, Vienna, 1998
2. JAPAN REGULATION ON CLEARANCE LEVEL FOR LIQUID RELEASE, 2002ค้นหา
หรือเกี่ยวข้องกับ
รายการ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  () ถุงยางอนามัย  
  () ถุงมือทางการแพทย์  
  () เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ  
  () พ.ป.ส. ๑๗ แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสีที่มีไว้ในครอบครอง และระยะเวลาในการรายงาน  
  () พ.ป.ส. ๑๖ เครื่องหมายสัญลักษณ์เตือนภัยทางรังสี  
  () พ.ป.ส. ๑๕ หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมบุคคลที่ทำงานในบริเวณรังสี  
  () พ.ป.ส. ๑๔ อายุใบอนุญาต  
  () พ.ป.ส. ๑๓ แบบใบอนุญาต  
  () พ.ป.ส. ๑๑ คุณสมบัติและจำนวนผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี  
  () พ.ป.ส. ๑๐ มาตรการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสี  
  () พ.ป.ส. ๙ มาตรการจัดการและวิธีการส่งคืนกากกัมมันตรังสี  
  () พ.ป.ส. ๘ มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระบบประกันคุณภาพการใช้รังสีและเครื่องกำเนิดรังสี แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายรังสีในภาวะไม่ปกติหรือกรณีฉุกเฉินอื่น  
  () พ.ป.ส. ๗ มาตรการติดตั้งเครื่องกำเนิดรังสี  
  () พ.ป.ส. ๖ มาตรการจัดเก็บวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ วัสดุต้นกำลังที่ขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้  
  () พ.ป.ส. ๕ คำขออนุญาตนำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ วัสดุต้นกำลัง หรือเครื่องกำเนิดรังสี  
   
  หน้าที่ 1/2  >>  {   1   2  }