พ.ป.ส. ๘ มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระบบประกันคุณภาพการใช้รังสีและเครื่องกำเนิดรังสี แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายรังสีในภาวะไม่ปกติหรือกรณีฉุกเฉินอื่น
กำหนดตามความในข้อ ๗(๓) แห่งกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติพ.ศ. ๒๕๐๔
กำหนดมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระบบประกันคุณภาพการใช้รังสีและเครื่องกำเนิดรังสี และแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายรังสีในภาวะไม่ปกติหรือกรณีฉุกเฉินอื่น ดังนี้
๑. มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี มาตรการนี้ได้จัดแบ่งเกณฑ์ปฏิบัติออกเป็น ๒ กลุ่มคือ
๑.๑ มาตรการเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ผู้รับใบอนุญาต ต้องมีการควบคุมความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการดำเนินการตามเอกสาร “มาตรการเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี” พ.ป.ส. ๘ ปร.- ๑- ๐๑
๑.๒ มาตรการการใช้รังสีทางการแพทย์ ผู้รับใบอนุญาตใช้รังสีในทางการแพทย์ ต้องปฏิบัติตามเอกสาร “มาตรการการใช้รังสีทางการแพทย์” พ.ป.ส. ๘ ปร.- ๑- ๐๒
๒. ระบบประกันคุณภาพการใช้รังสีและเครื่องกำเนิดรังสี ผู้รับใบอนุญาตต้องนำเสนอโปรแกรมการประกันคุณภาพตามเอกสาร “ระบบประกันคุณภาพการใช้รังสีและเครื่องกำเนิดรังสี” พ.ป.ส. ๘ ปร.- ๑- ๐๓
๓. แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหล หรือแพร่กระจายรังสีในภาวะไม่ปกติ หรือกรณีฉุกเฉินอื่น ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อระงับ หรือบรรเทาเหตุฉุกเฉินจากการใช้วัสดุกัมมันตรังสีที่ตนครอบครองอยู่ ตามเอกสาร “แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายรังสีในภาวะไม่ปกติ หรือกรณีฉุกเฉินอื่น” พ.ป.ส. ๘ ปร.- ๑- ๐๔

รายการไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
พ.ป.ส. ๘ มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี

เกี่ยวข้องกับ :
ที่มา : 1. IAEA-TECDOC-1000, Clearance of Materials Resulting from the Use of Radionuclides in Medicine, Industry and Research, IAEA, Vienna, 1998
2. JAPAN REGULATION ON CLEARANCE LEVEL FOR LIQUID RELEASE, 2002ค้นหา
หรือเกี่ยวข้องกับ
รายการ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  () ถุงยางอนามัย  
  () ถุงมือทางการแพทย์  
  () เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ  
  () พ.ป.ส. ๑๗ แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสีที่มีไว้ในครอบครอง และระยะเวลาในการรายงาน  
  () พ.ป.ส. ๑๖ เครื่องหมายสัญลักษณ์เตือนภัยทางรังสี  
  () พ.ป.ส. ๑๕ หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมบุคคลที่ทำงานในบริเวณรังสี  
  () พ.ป.ส. ๑๔ อายุใบอนุญาต  
  () พ.ป.ส. ๑๓ แบบใบอนุญาต  
  () พ.ป.ส. ๑๑ คุณสมบัติและจำนวนผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี  
  () พ.ป.ส. ๑๐ มาตรการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสี  
  () พ.ป.ส. ๙ มาตรการจัดการและวิธีการส่งคืนกากกัมมันตรังสี  
  () พ.ป.ส. ๘ มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระบบประกันคุณภาพการใช้รังสีและเครื่องกำเนิดรังสี แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายรังสีในภาวะไม่ปกติหรือกรณีฉุกเฉินอื่น  
  () พ.ป.ส. ๗ มาตรการติดตั้งเครื่องกำเนิดรังสี  
  () พ.ป.ส. ๖ มาตรการจัดเก็บวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ วัสดุต้นกำลังที่ขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้  
  () พ.ป.ส. ๕ คำขออนุญาตนำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ วัสดุต้นกำลัง หรือเครื่องกำเนิดรังสี  
   
  หน้าที่ 1/2  >>  {   1   2  }