ผังเว็บไซต          
เกี่ยวกับหน่วยงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์   
    ซีไอโอ 
ผังเว็บไซต์ 
ติดต่อเรา
        - รายละเอียดเกี่ยวกับซีไอโอ  
    
        - วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆ  
   
         
   
     
   
       
 
   
 
  - งานบริการ
           
 
          - งานมาตรวิทยาทางรังสี /รังสีรักษา 
           
             
             
             
               
             
              home
                                                   
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : arinya.p@dmsc.mail.go.th 

  

 

 

                                                  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                          

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       

ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

O1 ข่าวประชาสัมพันธ์
O2 ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ
O3 เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
O4 แผนการดำเนินงานประจำปี
O5 รายงานการติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม รอบ 6 เดือน
O6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
O7 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O8 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2562
O10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
O11 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
O13 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O14 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
O15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
O17 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O18 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O19 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O20 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O21 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
O22 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O23 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O24 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O25 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
O26 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

แบบรายงานการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Integrity and Transparency Assessment : IIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. สื่อสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
2. สื่อสาร และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับติดตาม ผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
3. สื่อสารแนวทางการเบิกจ่ายเงิน เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงาน หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
4. สื่อสารแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ
5. สื่อสารและให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบแบบมอบหมายงาน
6. สื่อสารแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน
7. สื่อสารแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
8.สื่อสารแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
9. สื่อสารเจตจำนงสุจริตของอธิบดีให้บุคลากรรับทราบ
10. สื่อสารแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ
11.สื่อสารและเผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
12.เผยแพร่และสื่อสารมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ
13.เผยแพร่และสื่อสารมาตรการป้องกันการรับสินบนให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ
14. เผยแพร่และสื่อสารมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ
15. เผลแพร่และสื่อสารมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ

      

       

facebook  twitter   youtube  googleplus  englishversion    
 
voice
 
iso9001
 
payplan
 
alcohol
 
โปร่งใส
 
knowlegde
 
knowledge
 
center
 
2559
 
 
 
uncertaintyregister
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

dmsc
ลิงค์น่าสนใจ
   
moph
dpis
kpi
mail
eservice
moph
ebookdmsc
who
oap
iaea
fdathai

 


          download

          formdownload


       <<จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์>> 

          เริ่มนับ 12 มิถุนายน 2558

 

<เมษายน 2563 >
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


       survey

    report

        question

  complain

make

 

 

 

 

 

 

             


 

 

                                                                                   Website Policy