เว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ(Open data) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2556 ในเรื่องแนวทาง
  การยกระดับการให้บริการประชาชน ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ครอบคลุมการให้บริการแก่ภาค
  ประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์
  หลักเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูล Open data กรมฯได้ตามแนว
  ทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ(Open data) กำหนด โดยมีข้อมูลที่เปิดเผยให้ประชาชนภาคธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐสามารถสืบค้นผ่านเว็บไชต์ได้
  ประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ข้อมูลด้านการจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


รายการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทข้อมูล
 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
     ตุลาคม 2560  
     พฤศจิกายน 2560  
     ธันวาคม 2560  
     มกราคม 2561  
     กุมภาพันธ์ 2561  
     มีนาคม 2561  
 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
     ตุลาคม 2559  
     พฤศจิกายน 2559  
     ธันวาคม 2559  
     มกราคม 2560  
     กุมภาพันธ์ 2560  
     มีนาคม 2560  
     เมษายน 2560  
     พฤษภาคม 2560  
     มิถุนายน 2560  
     กรกฎาคม 2560  
     สิงหาคม 2560  
     กันยายน 2560  
 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
     ตุลาคม 2558  
     พฤศจิกายน 2558  
     ธันวาคม 2558  
     มกราคม 2559  
     กุมภาพันธ์ 2559  
     มีนาคม 2559  
     เมษายน 2559  
     พฤษภาคม 2559  
     มิถุนายน 2559  
     กรกฎาคม 2559  
     สิงหาคม 2559  
     กันยายน 2559  
 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
     ตุลาคม 2557
     พฤศจิกายน 2557
     ธันวาคม 2557
     มกราคม 2558
     กุมภาพันธ์ 2558
     มีนาคม 2558
     เมษายน 2558  
     พฤษภาคม 2558  
     มิถุนายน 2558  
     กรกฎาคม 2558  
     สิงหาคม 2558  
     กันยายน 2558  


องค์ความรู้ ประเภทข้อมูล วันที่เผยแพร่ เจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูล
ใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดให้เป็น 11 กันยายน 2558 คณะกรรมการพิจารณาคุณภาพมาตรฐานเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองชนิดพกพา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
การบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ 9 มิถุนายน 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 9 มิถุนายน 2558 กมลรัตน์ วัชรินทร์


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449 E-mail: prdmsc@dmsc.mail.go.th
** ปรับปรุงข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 มิถุนายน 2559