logodmsc

ระบบสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระบบสารบรรณ (Contents)
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ (ASSET Management System:AMS)
ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ออนไลน์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc Phone)
ระบบขอรับบริการด้านไอซีทีออนไลน์ (ICT Service Online)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (SmartDI)
ระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ (Vehicle Management System)
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ (Dmsc Payslip)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-Procurement)
ระบบปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน (DMSC Calendar)
ระบบห้องประชุม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Meeting Room)
ตารางการใช้งานระบบ VDO Conference
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (NSW)
ระบบบริหารงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (e-Budget)
ระบบการรับเงินของหน่วยงานบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Dmsc Payment)
ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย (Research)
ระบบสืบค้นข้อมูลมาตรฐาน กลุ่มผลิตภัณฑ์ วิธีทดสอบรายการทดสอบและอัตราค่าบริการ (Standard Testing Laboratory Center)
โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (EDI Lab)
ระบบรายงานการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการตรวจวิเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Risk)
ระบบสารสนเทศรับตัวอย่างวิเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระบบสารสนเทศรับตัวอย่างวิเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Dmsc iLab)
ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Info Center)
วิดีโอการใช้งานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (SmartDI)
คู่มือการใช้งานระบบจัดการเอกสารคุณภาพอิเล็กทรอนิกส์ (SmartDI)
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม
คู่มือระบบสนับสนุนการคัดเลือกบุคลากร (DMSc Vote) สำหรับ User
คู่มือการใช้งาน Website กรมฯ
คู่มือระบบงานครุภัณฑ์ยานพาหนะ
คู่มือการจองห้องประชุม
คู่มือการใช้งาน ระบบงานสารบรรณออนไลน์(Content Online)
คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ (AMS)
คู่มือการใช้งานระบบ LABS/Q
คู่มือการกระจายฐานข้อมูลของระบบงาน LABS/Q
คู่มือการรับตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์แบบ Offline
คู่มือการช้งานระบบบริหารวัสดุ(MAS)
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนรับตัวอย่างผ่าน Web© ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Copyright 2017 Information Technology Center (ITC) www.dmsc.moph.go.th/itc