หน้าแรก
กิจกรรม
ผลการดำเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินการ

มาตรฐานข้อมูล  

            มาตรฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ Version 1.0 (ดาวน์โหลดมาตรฐาน Version 1.0)


ฐานข้อมูลกลาง(Data center)

            -


ระบบรายงาน 

            รายงานการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการตรวจวิเคราะห์  กิจกรรม   ผลการดำเนินการ   เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง   เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

Copyright 2013 information technology centor (ITC)