หน้าแรก
กิจกรรม
ผลการดำเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ภาพรวมโครงการ


กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการ

            ในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และได้ผลลัพธ์จริงนั้น นอกจากการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายและบุคลากรด้านสารสนเทศแล้ว ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกหลายประการ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนกระบวนงาน การบริหารความเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การประเมินและวัดค่าผลผลิตเพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ การปรับปรุงระบบและกระบวนงานเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ถ้าต้องการให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้บริหาร และฝ่ายสนับสนุน โครงการนี้จึงกำหนดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมโดยเน้นการพัฒนาและสอบทานประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลในมิติต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพไม่ซ้ำซ้อนของข้อมูลและมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมถึงการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการข้อมูล โดยไม่ยึดติดขึ้นอยู่กับผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง ควรมีการจัดทำมาตรฐานข้อมูล ฐานข้อมูลกลางและระบบแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ บนพื้นฐานการบูรณาการระบบข้อมูลภายใต้กรอบแนวทาง TH e-GIF ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย อันจะส่งผลให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดำเนินงานด้านการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่ได้จากโครงการ
มาตรฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ Version 1.0 (ดาวน์โหลดมาตรฐาน Version 1.0)

            จากการดำเนินงานโครงการซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างดียิ่งจนเกิดการพัฒนามาตรฐานรายการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเชื่อมโยงผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ Version 1.0 ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้กรอบแนวทาง TH e-GIF โดยอาศัยกลไก การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดทำ สอบทานและตรวจสอบความครบถ้วนเหมาะสม ของรายการข้อมูลด้วยวิธีการสร้างความสอดคล้องของรายการข้อมูล (Data Harmonization) และนำผลลัพธ์นั้นมาดำเนินการจัดทำเป็นมาตรฐานรายการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อกำหนด ทางเทคนิคเพื่อการเชื่อมโยงระหว่างระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการที่มีความแตกต่างกัน โดยมาตรฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว จะถูกใช้เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมเพื่อบูรณาการข้อมูลในมิติของภาพรวม และเพื่อพัฒนาไปสู่การบูรณการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกในอนาคต ด้วยกลไกการกำกับดูแลและบริหารจัดการมาตรฐานที่มีความเหมาะสม

ภาพรวมการดำเนินการนำร่องเชื่อมโยง 5 หน่วยงาน

            เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลบนพื้นฐานของมาตรฐานข้อมูล Version 1.0 อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการนำร่องเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 5 หน่วยงานมายังศูนย์ข้อมูลกลาง ซึ่งประกอบด้วย

            สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
            สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
            ศูนย์บริการร่วม
            ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม
            ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 พิษณุโลก


ศูนย์ข้อมูลกลางการรับตัวอย่างและผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ


            ศูนย์ข้อมูลกลางจะทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลการรับตัวอย่างและผลการตรวจวิเคราะห์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้เชื่อมโยงข้อมูลมาจากหน่วยงานในสังกัดกรม ซึ่งจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการวิเคราะห์และประมวลผลเป็นรายงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การตัดสินใจของผู้บริหาร สนองตอบนโยบายของกรม และของกระทรวง รวมถึงเพื่อใช้สำหรับการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกในอนาคตด้วย

  กิจกรรม   ผลการดำเนินการ   เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง   เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

Copyright 2013 information technology centor (ITC)