การประชุมกลุ่มย่อย                     


ขั้นตอน

 1. เลือกชื่อสารเคมีจากรายการที่มีอยู่
 2. -จากเอกสารประกอบการบรรยาย

  -จากข้อมูลตามประกาศ เช่น รายชื่อสารอันตราย 100 อันดับแรก ซึ่งจัดทำโดยกรมควบคุมมลพิษ พศ. 2538 และ 2001 CERCLA (The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act) Priority List of Hazardous substances

  -อื่นๆ

 3. คัดเลือกรายชื่อ 10-20 ชื่อ โดยอาศัยหลักการ เช่น ความเป็นพิษ การก่อมะเร็ง.LD50,
 4. Rfd, HI, ข้อมูลการผลิตและนำเข้า ค่าครึ่งชีวิต ข้อมูลการเกิดโรค และระบาดวิทยา เป็นต้น

 5. จัดลำดับสารเคมีใหม่อีกครั้ง และเรียงลำดับความเสี่ยง

 

ผลการประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ 1 อาหารจากพืช

วิทยากร คุณลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

คุณวิจิตรา ศรีวณิชย์ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

ประธาน ดร. สุรพงษ์ โกสิยะจินดา

เลขาฯ กองอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สมาชิก กองอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมอนามัย

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจัยในการพิจารณาจัดลำดับ

 1. ข้อมูลที่พบจริง
 2. ลำดับความเป็นพิษ (กรมควบคุมมลพิษ) เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง
 3. ค่าไม่เกิน MRL (maximum residue level)
 4. ปริมาณการนำเข้า

 

สารปนเปื้อน

 

สารเคมี

ประเภทอาหาร

ความเป็นพิษ

ปริมาณการบริโภค/ปริมาณการพบ

ลำดับความเสี่ยง

Aflatoxin

ถั่ว ธัญพืช

สารก่อมะเร็ง

5/4

1

Acrylamide

อาหารทอด

สารก่อมะเร็ง

3/4

2

3MCPD

ซอสปรุงรส

สารก่อมะเร็ง

2/3

3

Cadmium

ข้าว

สารก่อมะเร็ง

5/1

4

ดีบุก

อาหารกระป๋อง

ระคายเคืองในระบบทางเดินอาหาร

3/1

5

Sulfite group

อาหารหลายชนิด

ช็อค และเสียชีวิตในผู้ป่วยหอบ หืด

3/1

6

สารกำจัดแมลง

ลำดับความบ่อยที่พบ (มาก น้อย )

ลำดับความเป็นพิษ

พบเกิน MRL

ปริมาณนำเข้า (ตัน)

ลำดับความเสี่ยง

1. endosulfan

28

-

995

1

2. methamidophos

44

-

1941

3

3. cypermethrin

54

2%

35

2

4. parathion-methyl

36

-

ห้ามนำเข้า

4

5. methomyl

64

-

1220

5

 

กลุ่มที่ 2 อาหารจากสัตว์

วิทยากร สพญ. อุษุมา กู้เกียรตินันท์ (กรมปศุสัตว์)

สพญ. รุ่งนภา รัตนราชชาติกุล

ประธาน คุณลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญ กองอาหาร

เลขาฯ คุณสุพัตรา ปรศุพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ ม. ขอนแก่น

สมาชิก คุณสุนันท์ กิตติจารุวัฒนา กองยาสัตว์ กรมปศุสัตว์

คุณอารณี สมบูรณ์จิตต์ กองสัตวแพทย์สาธารณสุข กรมปศุสัตว์

คุณภรณ์ชนก สุขวงศ์ กองระบาด กรมปศุสัตว์

คุณยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คุณจันทร์เพ็ญ โตริยานนท์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คุณกาญจนา พันธุ์เวช กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คุณอุษารัตน์ ลิ้มทิพย์สุนทร กรมประมง

คุณดาราวรรณ ยุทธยงศ์ กรมประมง

คุณจรรยา คงฤทธิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

คุณดวงเดือน เพียรดี ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณกนกวรรณ หมัดแมเร๊าะ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณจำรัส พูลเกื้อ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย

คุณเรณู ทวิชชาติวิทยกุล สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. สพญ. อนงค์ บิณฑวิหค คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณอัจฉรา ธนะสิทธิ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรัง

 

การจัดลำดับความเสี่ยง

สารเคมี

ความถี่การบริโภค

ลำดับความเสี่ยง

1. b -agonists

+4

ปานกลาง

2. nitrofurans

+6

มาก

3. trichlofon

+4

น้อย

4. nitrate/nitrite

+4

มาก

5. arsenic

+6

มาก

6. cadmium

+4

น้อย

7. borax

+4

น้อย

8. sulfonamides

+5

ปานกลาง

9. oxytetracycline

+4

น้อย

10. estradiol

+5

มาก

 

 

กลุ่มที่ 3 เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

วิทยากร คุณหรรษา ไชยวานิช กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คุณวรรณา หงษ์หิรัญเรือง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประธาน ดร. ไพบูลย์ จึงสุวดี

เลขาฯ คุณฉราวดี ชัยยุทธ

สมาชิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สารเคมี

ผลิตภัณฑ์

RfD (mg/kg/d)

1. ตะกั่ว

สีย้อมผม

1.4 x 10-4

2. DDT

สารกำจัดแมลง

5 x 10-4

3. สารหนู

ยาฆ่าแมลง ปลวก

1 x 10-3

4. methyl ethyl ketone

เครื่องสำอาง

5 x 10-2

5. methyl isobutyl ketone

เครื่องสำอาง

5 x 10-2

6. permethrin

สารกำจัดแมลง

5 x 10-2

7. acetone

น้ำยาล้างเล็บ แลคเกอร์

0.1

8. methanol

แอลกอฮอล์อุ่นอาหาร น้ำยาล้างเล็บ

0.5

9. ethylacetate

น้ำยาล้างเล็บ

0.9

10. phenol

น้ำยาฆ่าเชื้อ

0.6

 

 

กลุ่มที่ 4 สิ่งแวดล้อม

วิทยากร คุณรุ่งนภา รัตนราชชาติกุล

ประธาน ดร.วรนุช หวังศุภชาติ

เลขาฯ คุณปัทมา นพรัตน์

คุณอรพิน ตรีรัตนชวลิต

คุณดวงใจ จิปิภพ

คุณนพรัตน์ รัตนวราภรณ์

คุณเสาวนีย์ เสมาทอง

สมาชิก อ. กิตติพงศ์ วีรวัฒนเมธินทร์

อ. วิมุติ ประเสริฐพันธ์

อ. เพ็ญศรี วัจฉละญาณ

คุณทองใบ เวชพันธ์

คุณวิภา ตั้งนิพนธ์

คุณอนามัย เทศกะทึก

คุณกฤษฎาพร บุญอยู่

คุณดาราวรรณ เวียงยง

คุณอัจจิมา ทองบ่อ

ดร. นลินี ศรีพวง

 

การจัดลำดับความเสี่ยงจากสารเคมี

สารเคมี

RfD

T1/2

carcinogen

ข้อมูล

ระบาดวิทยา

exposure

กลุ่มประชากร

Fate/

transportation

total

ลำดับ

ความเสี่ยง

1.cobalt

10

10

10

10

2

2

2

46

5

2. toluene

6

5

2

10

8

6

2

39

7

3. H2SO4

-

5

0

10

8

2

2

27

10

4. chloroform

8

5

4

10

2

2

2

33

9

5. VCM

10

5

10

10

2

2

2

41

6

6. benzene

8

5

10

10

4

2

2

41

6

7. lead

10

10

4

10

10

8

8

60

1

8. arsenic

10

10

10

10

8

4

8

60

1

9. mercury

10

10

0

10

6

4

8

48

3

10. ammonia

8

5

0

10

8

6

2

69

7

11. methanol

6

5

0

10

8

6

2

37

8

12. cadmium

10

10

4

10

6

4

8

52

2

13. methomyl

8

5

0

10

8

6

2

39

7

14. paraquat

10

5

0

10

10

10

2

47

4

 

 

Back to Top