..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
ระดับสารหนูในปัสสาวะของชาวบ้าน ตำบลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : รายงานเบื้องต้น

Urinary Levels of Arsenic in Ronpibul Residents Nakhon Si Thammarat, Thailand: A Priliminary report


ชื่อผู้วิจัย สถานที่ทำงาน

      Sajja Surapot *, Vilaiwan Putipruks **, Kwanyuen Sripoaraya ***, Sumol Pavittranon ***
      *Toxicology Section, Clinical Pathology Group, Nakhon Si Thammarat Maharaj Hospital, Nakhon Si Thammarat,
      **Sanitation and Disease Control Section, Ronpibul Hospital,
      ***Section of Toxicology and Environment, National Institute of Health, Department of Medical Science, Ministry of Public Health, Nonthaburi 11000, Thailand.

      สัจจะ สุรพจน์*, วิไลวรรณ พุฒพฤกษ์**, ขวัญยืน ศรีเปารยะ***, สุมล ปวิตรานนท์***
      *งานพิษวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช,
      **ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์, นครศรีธรรมราช,
      ***กลุ่มงานพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ๑๑๐๐๐.

ชื่อวารสารที่ลง
วารสารเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรกฎาคม-ธันวาคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 The Journal of Environmental Medicine July-December 2001, Vol. 3 No. 2.

Abstract

      The promblem of environmental arsenic contamination in Ronpibul district of Nakhon Si Thammarat Province, Thailand, emerged in late 1980s. Since then it has been studied and interventions have been devised by the various agencies concerned. Urinary levels of arsenic in a village (Village 13) of the district were studied in the period 1999-2000. A sample of 539 specimens (out of the total 1,549 villagers) was included in this study. Only total arsenic levels were directly measured and levels of organic and inorganic arsenic were estimated. If it is assumed that 50 percent of the total arsenic is organic, the average urinary inorganic arsenic level would be 83 mg As/g creatinine (range 1-751, median 80) and 60 percent would have levels that are higher than 50 mg As/g creatinine. Althuogh detailed speciation of arsenic in the urine is needed, this study suggests high levels of urinary inorganic arsenic that might reflect high environmental exposure.

      Key Words: urine arsenic, organic arsenic, inorganic arsenic, Ronpibul district, Nakhon Si Thammarat Province.

บทคัอย่อ

      การปนเปื้อนของสารหนูในสิ่งแวดล้อมที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นปัญหาที่ทราบมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๐ และได้ทีการดำเนินการวิจัยเพื่อแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง โดยใยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง. ในส่วนของจังหวัดได้ทีโครงการติดตามสถานการณ์โรคพิษสารหนูเรื้อรัง ในเขตอำเภอร่อนพิบูลย์ โดยในเบื้องต้นได้ทำการตรวจปัสสาวะของคนในหมู่ ๑๓ ก่อน. ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓ ได้เก็บตัวอย่างปัสสาวะจาก ๕๓๙ คนของประชาการทั้งหมดในหมู่ ๑๓ จำนวน ๑,๕๔๙ คน. ตรวจพบค่าเฉลี่ยของสารหนูในปัสสาวะของประชากรเท่ากับสารหนู ๘๓ มคก./ ก. ครีอะดินีน (พิสัย ๑-๗๕๑ มคก./ ก. ครีอะนีน) โดยประมาณร้อยละ ๖๐ ของประชาการที่ตรวจ มีค่าสารหนูในปัสสาวะสูงเกินค่าปรกติเมื่อคำนวณโดยใช้มาตราฐานของ ACGIH (ถ้าสารหนูเกิน ๕๐ มคก./ก. ครีอะนีน ถือว่าสูงเกินปรกติ) และเมื่อตั้งสมมติฐานว่าร้อยละ ๕๐ ของสารหนูที่ตรวจพบเป็นสารหนูอินทรีย์อันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารทะเล. ผลการวิเคราะห์ในครั้งนี้ยังไม้ได้วิเคราะห์ถึงระดับแยกเฉพาะ ซึ่งจะเป็นตัวยืนยันผลสรุป จึงควรต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสสารหนูในระดับความเข้มข้นต่ำกับอาการพยาธิสภาพต่างๆ โดยมีประเด็นสำคัญเร่งด่วนในด้านระบบการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งต้องทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ.

      คำสำคัญ : สารหนูในปัสสาวะ, สารหนูอินทรีย์, สารหนูอนินทรีย์, ตำบลร่อนพิบูลย์, จังหวัดนครศรีธรรมราช.