..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
สภาวะโรคเบาหวานของประชาชนในอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Diabetes situation among population of Ron Pi Boon District, Nakhonsithammarate


ชื่อผู้วิจัย สถานที่ทำงาน

      ขวัญยืน ศรีเปารยะ*, วรรดี จันทร์คง**, สิรินมาส คัชมาตย์*, วิไลวรรณ พุทธพฤกษ์**, สุมล ปวิตรานนท์*       *กลุ่มงานพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
      **งานพยาบาลและงานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

      ประชาชนในพื้นที่ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับสัมผัสสารหนูจากการบริโภคน้ำบ่อเป็นเวลาเกือบ 3 ช่วงอายุคน ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำฝนและน้ำประปาแทน บ่อน้ำซึ่งมีสารหนูปนเปื้อนได้ถูกปิดและห้ามใช้ การศึกษาโดยกองระบาดวิทยาในปี พ.ศ. 2543 พบว่า ประชาชนในตำบลร่อนพิบูลย์ยังมีอาการทางผิวหนังซึ่งเป็นพิษของสารหนู โดยมีความชุกที่ ประมาณ 16 % เมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้มีรายงานในประเทศไต้หวันถึงความสัมพันธ์ของสารหนูกับการเป็นเบาหวาน ซึ่งควรได้รับการศึกษาในตำบลร่อนพิบูลย์ด้วย
      เป็นการศึกษาแบบ Cross Section ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2543 ถึง มีนาคม 2544 โดยการวิเคราะห์ระดับน้ำตาลในปัสสาวะของประชาชนหมู่ที่ 13 และหมู่ 2 ตำบลร่อนพิบูลย์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่บริเวณซึ่งมีสารหนูปนเปื้อน จำนวนทั้งหมด 783 ตัวอย่าง ใช้ strip test ชื่อ กลูโคเทสต์ หาความสัมพันธ์กับระดับสารหนูในปัสสาวะ อาการทางผิวหนัง และวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับข้อมูลคนไข้คลินิคเบาหวานของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
      ในปัสสาวะ 783 ตัวอย่าง ตรวจพบว่ามีน้ำตาล มากกว่าและเท่ากับ 100 mg/dL จำนวน 23 ตัวอย่าง คิดเป็น 2. 94 % ของประชากรที่ตรวจ และ 0.58 % ของประชากรทั้งหมดใน 2 หมู่บ้าน จากผลสำรวจจำนวนผู้ป่วยในคลินิคเบาหวานของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ พบว่า จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2544 ในตำบลร่อนพิบูลย์ มีผู้ป่วยเบาหวาน 177 คน จากจำนวนประชากรทั้งตำบล 24477 คน คิดเป็น 0.723 % หรือ 723 คนต่อ 100,000 คน
      ผลการศึกษาในประชาชนตำบลร่อนพิบูลย์ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีการเป็นเบาหวานสูงกว่าค่ามาตรฐานของไทยโดยทั่วไปโดยมีค่า 0.723% ในขณะที่ข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพคนไทยทั่วประเทศครั้งที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2540 พบคนไทยเป็นเบาหวาน 0.147% และเมื่อเทียบกับรายงานล่าสุดของไตัหวัน ข้อมูลที่ได้ใกล้เคียงกัน ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่า ควรมีการเฝ้าระวังติดตามปัญหาสุขภาพของคน ตำบลร่อนพิบูลย์อย่างใกล้ชิด