..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
การปนเปื้อนสีสังเคราะห์ในอาหารทะเลแปรรูปเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน

แฉล้ม ชนะคช , นิรันดร แร่กาสินธุ์ , ฉราวดี สมภักดี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ. สุราษฎร์ธานี 8410


       กะปิ กุ้งแห้ง ปลาแห้ง ปลาเค็ม เป็นอาหารทะเลแปรรูป ที่นิยมบริโภคเนื่องจากสามารถดัดแปลงทำเป็นอาหารได้หลายประเภทและเก็บไว้ได้นาน ซึ่งในจังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงา เป็นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลมีแหล่งผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปดังกล่าวจำนวนมากดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้บริโภคอาหารทะเลแปรรูปที่ปลอดภัยจากสีสังเคราะห์จึงได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารทะเลแปรรูปจากแหล่งจำหน่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 44 ตัวอย่าง และจังหวัดพังงา 33 ตัวอย่าง รวม 77 ตัวอย่าง ตรวจหาสีสังเคราะห์โดยใช้เทคนิค Paper Chromatography เทียบกับสีสังเคราะห์มาตรฐานพบสีสังเคราะห์ในกะปิ 2 ตัวอย่างจาก 16 ตัวอย่าง(ร้อยละ12.5) กุ้งแห้ง 2 ตัวอย่างจาก 21 ตัวอย่าง(ร้อยละ 9.5)ปลาแห้ง ปลาเค็มจำนวน1 ตัวอย่างจาก..40..ตัวอย่าง(ร้อยละ2.5) ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้อาหารทะเลแปรรูปดังกล่าวเป็นอาหารที่ห้ามใส่สีทุกชนิด การบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสีสังเคราะห์อาจทำให้ผู้บริโภคได้รับสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและถึงแก่ชีวิตได้

ที่มา :
การประชุมวิชาการสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2548 Food & Chemical Safety วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2548 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระรามหก กรุงเทพฯ