..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์กำจัดยุงในบ้านเรือน

พรรณเกษม แผ่พร, สุนัยนา สท้านไตรภพ, กสิน ศุภปฐม, ภูเบศร์ ยะอัมพันธ์, สินทบ นิลอาชา, สุนิสา ปิ่นชูทอง

ฝ่ายศึกษาควบคุมแมลงโดยใช้สารเคมี กลุ่มงานกีฏวิทยาทางแพทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 11000

      ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงในบ้านเรือน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม และรู้จักกันแพร่หลายในการนำมาใช้เพื่อป้องกันตัวเองจากการรบกวนโดยแมลงในบ้านเรือน โดยเฉพาะจากยุง ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงในบ้านเรือน ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป มีอยู่หลายชนิด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชนิดฉีดพ่นอัดแก๊ส ผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่น หรือของเหลวที่ใช้กับเครื่องไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงซึ่งใช้กันมากที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงในบ้านเรือนทั้งหมด เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย ราคาไม่สูงมาก และมีประสิทธิภาพดีพอสมควร ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของสารเคมี ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในที่นี้ได้รวบรวมชนิดของสารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท และค่าความเป็นพิษของสารเคมีแต่ละตัวที่แบ่งระดับจากความเป็นพิษที่เข้าทางปาก (Oral) หรือทางผิวหนัง (Dermal)ในหนูขาว โดยแสดงเป็นค่า LD50 ซึ่งมีหน่วยเป็นมิลลิกรัม / น้ำหนักร่างกาย 1 กิโลกรัม ตามองค์การอนามัยโลก พบว่าสารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงในบ้านเรือน ประกอบด้วยสารในกลุ่มไพรีธรอยด์ เกือบทั้งหมด ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ชนิดฉีดพ่นอัดแก๊ส ซึ่งมี DDVP และ Propoxur เป็นสารออกฤทธิ์ โดยจัดอยู่ในกลุ่ม ออร์กาโนฟอสเฟต และ คาร์บาเมท ตามลำดับ แม้ว่าสารประกอบไพรีธรอยด์จะมีความเป็นพิษน้อย แต่ผู้ใช้ก็ควรจะมีความระมัดระวังในการใช้ ระวังอย่าหายใจเอาฝุ่นละอองสารเคมีเข้าไปในขณะทำการฉีดพ่น ใช้สารเคมีเมื่อมีความจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น เพราะสารเคมีทุกชนิดล้วนแล้วแต่มีพิษทั้งสิ้น

ที่มา : การประชุมวิชาการสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2548 Food & Chemical Safety วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2548 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระรามหก กรุงเทพฯ