..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
การตรวจสารห้ามใช้ในอาหารในวัตถุดิบที่ใช้ประกอบก๋วยเตี๋ยวเรือย่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์


TADSANEE PUNJANON1,WINAI SHRONTAUH2 AND AREE ORYOY2

1Pharmacology and Toxicology Unit, Department of Medical Sciences, Faculty of Science, Rangsit University, Pathum thani 12000, Thailand
2Biomedical Sciences Student, Faculty of Science, Rangsit University, Pathum thani 12000, Thailand

      รัฐบาลได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2547 เป็นปี "อาหารปลอดภัย" ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันสืบสานปณิธานรวมพลังอาหารปลอดภัยถวายแด่สมเด็จพระมหาราชินีนาถ ในวาระเฉลิมพระชนมายุครบ 72 พรรษา การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสารห้ามใช้ในอาหารในวัตถุดิบที่ใช้ประกอบก๋วยเตี๋ยวเรือย่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี โดยมุ่งหวังให้ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชุนในท้องถิ่นในด้านอาหารปลอดภัยและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยทำการเก็บและตรวจหาบอแรกซ์ (ผงกรอบ) ในลูกชิ้น ฟอร์มาดีไฮด์ในเนื้อสด และ โซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ (สารฟอกขาว) ในถั่วงอก ที่เก็บจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตั้งแต่คลองหนึ่งถึงคลองสี่รวม 30 ร้าน โดยใช้ชุดทดสอบอาหารของกองอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควบคู่กับสารควบคุมที่ให้ผลบวกและสารควบคุมที่ให้ผลลบ ผลการตรวจสอบไม่พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกจากการตรวจทั้งหมด นอกจากนี้ยังได้ทำการตรวจสารกำจัดแมลงกลุ่มฟอสเฟตและคาร์บาเมตตกค้างในผักสดจากตลาดย่านรังสิตรวม 37 ตัวอย่าง พบสารกำจัดแมลงกลุ่มดังกล่าวในระดับที่ไม่ปลอดภัยร้อยละ 21.6 พบในระดับที่ปลอดภัยร้อยละ 29.7 และไม่พบร้อยละ 48.6 ผักที่พบการปนเปื้อนสูง ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า และสาระแหน่ และผลการตรวจหากรดซาลิซิลิค (สารกันเชื้อรา) ในน้ำดองผักและน้ำดองผลไม้รวม 50 ตัวอย่าง ตรวจพบตัวอย่างร้อยละ 8 ให้ผลบวกต่อชุดทดสอบ ผลจากงานศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ามีการตรวจพบสารห้ามใช้ในอาหารมีแนวโน้มลดลง ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าก๋วยเตี๋ยวเรือในคลองรังสิตมั่นใจในวัตถุดิบที่เลือกใช้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค อย่างไรก็ตามการรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง "อาหารปลอดภัย" แก่ประชาชนและผู้ผลิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นสิ่งสำคัญที่ควรต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการตรวจหาสารห้ามใช้และการบังคับทางกฏหมาย

      การศึกษานี้เป็นปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และได้เสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมพิษวิทยา พ.ศ. 2547