..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
ข้อมูลของ Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS)

ข้อมูลของ Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS)
วันที่ 23 มีนาคม 2547 Vol. 4 No. 3

สรุปผลงานและกิจกรรมล่าสุดที่เกี่ยวกับเด็กและความปลอดภัยจากสารเคมี

  1. การประชุมเรื่องสุขภาพเด็กและสิ่งแวดล้อมนานาชาติครั้งที่ 3 (3rd International Conference on Children's Health and the Environment)
  2. การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Ministerial Conference on Environment and Health) ในหัวข้อ "The future for our children" ที่เมืองบูดาเปส ประเทศฮังการี ซึ่งจะจัดชึ้นในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2547
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กและการได้รับยาฆ่าแมลง
  4. การหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กและสิ่งแวดล้อม เรื่องการฝึกอบรมผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

      ในการประชุม IFCS ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2546 ได้มีการยกประเด็นของเด็กกับความปลอดภัยจากสารเคมีเป็นหัวข้อในการอภิปราย หลักฐานการได้รับบาดเจ็บของเด็กจากสารพิษในสิ่งแวดล้อมถูกเสนอขึ้นในที่ประชุมในเอกสาร "Protecting Children from Harmful Chemical Exposure" (IFCS/Forum IV/14w) และเอกสารอ้างอิง (IFCS/Forum IV/11INF) ซึ่งเอกสารอยู่ในเวบไซต์ของ IFCE: www.ifce.ch
      การประชุมครั้งต่อไปจึงเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะเพิ่มความตระหนักถึงอันตรายของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมและข้อแนะนำเพิ่มเติมใน Forum IV


การประชุมเรื่องสุขภาพเด็กและสิ่งแวดล้อมนานาชาติครั้งที่ 3 (3rd International Conference on Children's Health and the Environment)

      การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ลอนดอนในวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2547 ซึ่ง International Network on Children's Health, Environment and Safety (INCHES) ร่วมกับ Policy Interpretation Network on Children's Health and Environment (PINCHE) และ International Society of Doctors for the Environment (ISDE) เป็นผู้จัดการประชุม การประชุมจะพยายามที่จะพัฒนานโยบายเกี่ยวกับเด็กและความปลอดภัยจากสารเคมี การใช้ทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการปฏิบัตินโยบายจะเป็นหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้
      ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงกำหนดการการประชุมสามารถดูได้ที่ : www.pinche.hvdgm.nl


การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Ministerial Conference on Environment and Health) ในหัวข้อ "The future for our children" ที่เมืองบูดาเปส ประเทศฮังการี ซึ่งจะจัดชึ้นในวันที่ 23-25 มิถุนายม 2547

      สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมีผลกับสุขภาพของเด็กเพิ่มมากขึ้น ทุกปีเด็กกว่า 5 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตเพราะสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี การประชุมครั้งนี้เป็นการตอบรับของประเทศในแถบยุโรปต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดย WHO/Europe เป็นผู้นำในการปฏิบัติการเพื่อเด็ก และได้ตั้งหัวข้อการประชุมเรื่อง "The future for our children" การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งแรกในปี 2532 ซึ่งรัฐมนตรีด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและผู้ก่อตั้งการประชุมจะมารวมตัวกัน รัฐมนตรียุโรปคาดหวังที่จะได้ความคิดเห็นส่วนใหญ่และออกกฎหมายเพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยต่อเด็กมากขึ้น โดยผ่านทาง Conference Declaration and the European action plan for children's health and environment (CEHAPE)
      ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ : www.euro.who.int/budapast2004

เครื่องมือที่ใช้ในการให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กและการได้รับยาฆ่าแมลง

      "For Health Kids" เป็นโครงการของ Center for Child Environmental Health Risks Research (CHC) ของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซึ่งพยายามทำความเข้าใจกิจกรรมทางการศึกษาสามารถลดอันตรายจากการได้รับยาฆ่าแมลงของเด็กในชุมชนเกษตรกรรม CHC ได้พัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาให้มีทั้งภาษาสเปน และภาษาอังกฤษสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ได้แก่ คู่มือความปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง การเริ่มหลักสูตรให้ความรู้ จุลสารเกี่ยวกับคำแนะนำความปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง โปสเตอร์ หนังสือและสื่อที่มีสีสัน และการบรรจุเข้าไปในหลักสูตรของนักเรียน ป.4
      ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ : www.checnet.org/healthehouse /education.articles.asp

การหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กและสิ่งแวดล้อม เรื่องการฝึกอบรมผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

      Forum IV เสนอแนะว่ารัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง WHO และ UNICEF ควรสนับสนุนการให้ความรู้และฝึกอบรมด้านความปลอดภัยจากสารเคมีของเด็ก จึงได้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการซึ่งจัดขึ้นโดย WHO ในวันที่ 7-10 มีนาคม 2547 ที่ประเทศอิตาลี ได้ทำการทบทวน ประเมินและอภิปรายถึงชุดเครื่องมือในการอบรมผู้ให้บริการด้านสุขภาพของเด็กและสิ่งแวดล้อม การประชุมจัดขึ้นโดย International Society of Doctors for the Environment (ISDE Italy)
      กลุ่มทำงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สมาคมวิทยาศาสตร์ และองค์กรเพื่อสุขภาพจาก 10 ประเทศได้ร่วมกันทบทวนกฎเกณฑ์ของชุดเครื่องมือ เช่น เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวน้อย ประวัติศาสตร์ด้านกุมารเวชศาสตร์ สิ่งรบกวน มลพิษทางอากาศภายนอกและภายใน ตะกั่ว ปรอท มะเร็งและโรคทางระบบทางเดินหายใจ การเตรียมกฎเกณฑ์ของการใช้ยาฆ่าแมลง ภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป และผลิตภัณฑ์ในบ้าน ถูกคำนึงถึงเป็นอย่างแรก และแผนจึงถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเตรียมชุดเครื่องมือชุดที่ 2
      กิจกรรมนี้ก่อตั้งขึ้นตามแถลงการณ์ที่กรุงเทพ (มีนาคม 2545) ซึ่งกระตุ้นให้ WHO สนับสนุนการจำแนก การประเมิน และการศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรวมสุขภาพทางสิ่งแวดล้อมของเด็กเข้าในการอบรมผู้ให้บริการสุขภาพ และเพื่อสนับสนุนการใช้ประวัติศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อมของกุมารเวชศาสตร์
      การทบทวนจะถูกจัดตามหลังการหารืออย่างไม่เป็นทางการในการพัฒนาเครื่องมือในการฝึกอบรมซึงจัดโดย WHO/HQ ในเดือนกรกฎาคม 2546 และ การประชุม Ad Hoc จะจัดขึ้นที่กรุงเทพในช่วงที่มีการประชุม IFCS Forum IV ในเดือนธันวาคม 2546
     ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ : www.who.int/ceh