..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
สารฟอร์มาลิน

สารฟอร์มาลิ

ที่มา : กลุ่มงานพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

จาก…ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ปีที่ 15 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2544


คุณสมบัติของสารฟอร์มาลินมีประโยชน์อย่างไร

    Formalin หรือ Formaldehyde Solution โดยทั่วไปมีความเข้มข้น 37% w/v ของ formaldehyde gas เป็นของเหลวไม่มีสี มีกลิ่นฉุน ใช้สำหรับฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น และใช้ fixative เนื้อเยื่อ ใช้เป็นน้ำยาดองศพและสามารถสลายได้ด้วยความร้อนเป็น formaldehyde ซึ่งเป็น gas ใช้เป็นสารรมควัน (fumigant) สำหรับกำจัดแมลงในโกดังเก็บของ

 

โทษต่อสุขภาพก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไร

    ไอของสารละลายจะทำให้เกิดการระคายเคืองของเนื้อเยื่อบุทางเดินหายใจ (mucous membrane) หากสัมผัสโดนผิวหนังเฉพาะที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังอักเสบ อาการพิษหากรับประทานจะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะน้อย เกิดภาวะเป็นกรด ผลเนื่องมาจาก formaldehyde ถูกเปลี่ยนเป็น formic acid

 

ความรุนแรงของสารฟอร์มาลินในขณะที่เสพเข้าสู่ร่างกายโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับการที่รับสารในกรณีตกค้างในอาหารปริมาณของผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างไร

    Formalin สามารถละลายได้ด้วยความร้อนเป็น formaldehyde ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อตา สาร formaldehyde เป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองและสารเหนี่ยวนำโดยตรงให้เกิดอาการหอบหืดจากการแพ้

 

ในประเทศไทยเคยพบ Case แบบนี้หรือยัง

ยังไม่มี

 

ประชาชนทั่วไปหาซื้อสารฟอร์มาลินได้ตามร้านขายยาทั่วไปได้หรือไม่ มีกฎหมายควบคุมหรือไม่

    จัดเป็นวัตถุอันตรายประเภท 2 (วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออกหรือการมีไว้ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดด้วย) กรมประมงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน กำจัดเชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืชหรือสัตว์อื่น และกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบเว้นแต่ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง

 

ข้อแนะนำสำหรับวัยรุ่นถ้าจะนำสารฟอร์มาลินไปใช้ในทางที่ผิด

    หากนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยการเสพเอาไอเข้าไปจะทำให้เกิดการระคายอย่างรุนแรงต่อเยื่อเมือกและทางเดินหายใจ หอบหืดและอาจเป็นมะเร็งได้

 

มาตรการเฝ้าระวังของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยกองอาหารเฝ้าระวังสารตกค้างในอาหารและโดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงประโยชน์ โทษ และพิษภัย

 

Back to Top