..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
Potassium Chlorate เหตุระเบิดโรงงานอบลำไย

ที่มา : ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 16
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1.ความเป็นมา

      เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ.2541 ได้มีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกษตรในจังหวัดลำพูน ได้นำวัตถุที่ลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาวปนเหลือง หรือสีขาวอมชมพูอ่อน โดยแจ้งว่าเมื่อนำวัตถุนี้มาละลายน้ำแล้วนำไปราดบริเวณโคนต้นลำไย จะทำให้ลำไยออกดอกมากผิดปกติ ซึ่งจากการตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการพบว่าส่วนประกอบของวัตถุดังกล่าวคือโปแตสเซียมคลอเรตและกำมะถัน จากนั้นจึงมีการนำสาร โปแตสเซียมคลอเรตมาใช้ในการเร่งให้ลำไยออกดอกกันอย่างกว้างขวาง จนกระทั่ง วันที่ 19 กันยายน 2542 เวลาประมาณ 10.00 น.ได้เกิดระเบิดขึ้นที่โรงงานอบลำไยแห้ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จนเป็นสาเหตุให้คนงานและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินอย่างมากมาย


2. หน่วยงานที่นำส่งตัวอย่าง

      เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่


3. ลักษณะตัวอย่าง

      ตัวอย่างดิน น้ำ และวัตถุที่พบในบริเวณที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียง จำนวน 11 ตัวอย่าง


4. การตรวจวิเคราะห์

    ตรวจ cation - anion


5. ผลการตรวจวิเคราะห์

      ตรวจพบสารโปแตสเซียมคลอเรต(potassium chlorate)ในตัวอย่างดินบริเวณที่เกิดเหตุ

6. การตรวจสอบข้อมูล

     จากการสอบถามชาวสวนลำไยทำให้ทราบว่า โรงงานอบลำไยแห้งดังกล่าวจะทำสัญญารับซื้อลำไยจากชาวสวนในราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยชาวสวนลำไยจะต้องใช้สารเร่งการออกดอกที่ซื้อจากโรงงาน


7. การดำเนินการเมื่อทราบผลการตรวจวิเคราะห์

    20 กันยายน 2542 จัดทำเอกสารเรื่อง เคมีวัตถุอันตราย ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุของการระเบิด ตลอดจนแนวทางในการป้องกันและแก้ไขเมื่ออุบัติภัยจากสารโปแตสเซียมคลอเรต ให้สำนักงานสาธารณสุขต่างๆทราบ

      แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตลอดจนการจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ต่อกรณีการระเบิดของโรงงานอบลำไยแห้ง รายงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์8. การเผยแพร่

     ตีพิมพ์เรื่อง โศกนาฏกรรมโรงงานหงไทเกษตรพัฒนา ในข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ ปีที่6 ฉบับที่2 2543 หน้า 4-5


9. ผู้รายงาน

       นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล
      E mail : jaruwan@dmsc.moph.go.th


10. หน่วยงานของผู้รายงาน

      ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่


11. หมายเหตุ

      พบปุ๋ยสูตร 12-48-8 ในบริเวณที่เกิดเหตุเป็นจำนวนมาก

ลิขสิทธิ์ © กลุ่มงานพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข