..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
สถานการณ์ผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ด จังหวัดน่าน


        ในปี 2550 พบมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน 37 ราย ส่วนใหญ่เป็น เพศชายร้อยละ 83.78 (ชาย 31,หญิง 6 ) อายุต่ำสุด 8 ปี สูงสุด 72 ปี ส่วนใหญ่มาด้วยอาการ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ถ่ายเหลว ไม่มีไข้ มีผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วย 7 กลุ่ม


กลุ่มที่ 1 จำนวน 6 คน อาศัยอยู่บ้านสองแคว ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นชาย 2 คน หญิง 4 คน เริ่มป่วยวันที่ 5 พฤษภาคม 2550 เวลา 14.00 น. จากการสอบสวนโรคพบว่า รับประทานต้มเห็ด ซึ่งเห็ดมีลักษณะเป็นดอกสีขาวมีโคนติดกัน ชาวบ้านเรียกว่าเห็ดไผ่ หลังรับประทานประมาณ 2 ชั่วโมง มีอาการ อาเจียน ถ่ายเหลว คลื่นไส้ ไม่มีไข้ ปัจจุบันรักษาหายแล้ว


กลุ่มที่ 2 จำนวน 7 คน อาศัยอยู่บ้านกาใส ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นชาย 1 คน หญิง 6 คน เริ่มป่วยวันที่ 5 พฤษภาคม 2550 เวลาประมาณ 17.00 น. จากการสอบสวนโรคพบว่า รับประทานต้มเห็ด ซึ่งเห็ดมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 – 2 ซม. คล้ายๆเห็ดเผาะแต่มีตีน หลังรับประทานประมาณ 3 นาที มีอาการ อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดท้อง คลื่นไส้ ไม่มีไข้ เห็ดดังกล่าวเก็บจากป่าในหมู่บ้าน ปัจจุบันรักษาหายแล้ว


กลุ่มที่ 3 จำนวน 7 คน อาศัยอยู่บ้านหมู่ 2 , 3 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ เป็นชาย 4 คน หญิง 3 คน รายแรกเริ่มป่วยวันที่ 6 พฤษภาคม 2550 เวลาประมาณ 01.00 น. จากการสอบสวนโรคพบว่า รับประทานแกงเห็ด ซึ่งเห็ดมีลักษณะคล้ายเห็ดโม่งโก่ง (เห็ดไข่ห่าน ) สีขาว ดอกบาน ผิวเรียบ มีก้านตีนเห็ดเป็นกระเปาะ เห็ดขึ้นบริเวณบนดินในป่า นำมาแกงที่บ้านจนเวลาประมาณ 18.00 น. (5 พค. 50) ส่วนใหญ่มีอาการคลื่นไส้ วิงเวียนใจสั่น ปวดแน่นท้อง ต่อมามีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำ ส่งต่อรักษา รพ. น่าน ทั้ง 7 ราย จากการตรวจของแพทย์พบการทำงานตับและไตล้มเหลว และผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย ปัจจุบันผู้ป่วยอีก 4 ราย ยังรักษาที่โรงพยาบาลน่าน โดยมีอาการหนัก 2 ราย รักษาหายกลับบ้าน 1 รายตัวอย่างเห็ดพิษที่อำเภอบ่อเกลือ


กลุ่มที่ 4 จำนวน 11 คน เป็นพลทหาร ค่ายสุริยะพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นชาย 11 คน เริ่มป่วยวันที่ 6 พฤษภาคม 2550 เวลาประมาณ 14.00 น. จากการสอบสวนโรคพบว่า รับประทานต้มเห็ด ซึ่งเห็ดมีลักษณะคล้ายเห็ดโคน เป็นดอกสีขาว เก็บจากข้างกองร้อย บริเวณค่ายสุริยะพงษ์ หลังรับประทานประมาณ 4 ชั่วโมงมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ บางรายมีอาการถ่ายเหลว ไม่มีไข้ ปัจจุบันผู้ป่วยรักษาหายแล้ว


กลุ่มที่ 5 จำนวน 2 คน เป็นชาย 2 คนอาศัยอยู่บ้านบ่อหยวก ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ เริ่มป่วยวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 เวลาประมาณ 14.00 น. จากการสอบสวนโรคพบว่า รับประทานแกงเห็ด ซึ่งเห็ดมีลักษณะคล้ายเห็ดโม่งโก่ง (เห็ดไข่ห่าน) คล้ายกลุ่มที่ 3 ปัจจุบัน รักษาที่ โรงพยาบาลน่าน อาการไม่ค่อยรุนแรง เท่ากับผู้ป่วยกลุ่มที่ 3


กลุ่มที่ 6
จำนวน 2 คน เป็นชายทั้งสองคน อาศัยอยู่บ้านนาขาม ตำบลบ่อเกลือใต้ เริ่มป่วยวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 ประวัติรับประทานเห็ดไข่ห่าน ,เห็ดแดง , เห็ดถ่าน ปัจจุบันรักษาที่โรงพยาบาลน่าน อาการไม่รุนแรง


กลุ่มที่ 7
จำนวน 2 คน เป็นพระ 1 คน อีกรายเป็นเพศชาย อาศัยอยู่ในวัด ชื่อ อาศรมดอนใหม่ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เริ่มป่วยวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 ด้วยอาการ เวียนศีรษะ อาเจียน ถ่ายเหลว ประวัติการรับประทานอาหาร พระ ฉันแกงเห็ด มีลักษณะคล้ายเห็ดโคน ดอกสีขาว โดยทั้งสองคน รับประทานอาหารแบบเดียวกัน โรงพยาบาลสันติสุขได้ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลน่าน อาการไม่รุนแรง ปัจจุบันแพทย์ให้การรักษาและเฝ้าดูอาการอยู่

ข้อมูล ณ 15 พฤษภาคม 2550 เวลา 14.30 น.


โดย : มณูศิลป์ ศิริมาตย์ นักวิชาการสาธารณสุข 7 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน http://wwwnno.moph.go.th/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=16&forum=1&post_id=67#forumpost67