..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
ทรายอะเบท

ทรายอะเบท

ที่มา : กลุ่มงานพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายศึกษาควบคุมแมลงโดยใช้สารเคมี กลุ่มงานกีฏวิทยา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


    ผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดแมลง “ทรายอะเบท” สารออกฤทธิ์ คือ temephos (กลุ่มเคมี organophosphate) มีค่าความเป็นพิษ (LD50) เท่ากับ 8600 mg/kg. ใช้ประโยชน์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกและออกฤทธิ์ได้ดีในแหล่งน้ำที่ค่อนข้างสะอาด มีอินทรีย์วัตถุตกค้าง/ปนเปื้อนอยู่น้อย

    แม้ว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนี้จะได้รับการยอมรับให้ใช้กำจัดตัวอ่อนแมลงในภาชนะเก็บน้ำใช้ต่าง ๆ ตามบ้านเรือนก็ตาม แต่ก็มีรายงานการทดสอบระดับความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ พบว่า

 

ชนิดสัตว์

LD50 (mg/kg)

Rainbow Trout 0.16-3.49
Coho salmon 0.35
Largemouth bass 1.44
Channel catfish 3.23-10.0
Bluegill sunfish 1.44-21.8
Atlanlic salmon 6.7-21.0
Mysids 0.08
Pink shrimp 0.005 (mg/L)
Estern oyster 0.019 (mg/L)
Bull frog > 2000 (mg/kg)

 

    สำหรับผลกระทบต่อตะพาบน้ำนั้นยังไม่มีรายงานที่สนับสนุนเพียงพอ อย่างไรก็ตามมีวิธีป้องกัน/กำจัด ลูกน้ำตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้หลายวิธี คือ

    1. เลี้ยงปลาขนาดเล็ก ชนิดที่ไม่เกิดผลกระทบทางอ้อมหรือไม่แย่งอาหารตะพาบ หรือติดแสงไฟบริเวณเหนือบ่อเลี้ยงเพื่อล่อแมลงกินลูกน้ำให้ลงมาอาศัยในบ่อ เช่น ด้วงน้ำชนิดต่าง ๆ มวนวน มวนกรรเชียง เป็นต้น
    2. ใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำ
    3. การจัดการแหล่งน้ำให้ถ่ายเทหมุนเวียนไม่เหมาะต่อการเพาะพันธุ์ของยุง
    4. ทำกระโจมมุ้งเหนือบ่อป้องกันยุงลงไปไข่

 

ข้อสังเกต สภาพน้ำในบ่อเลี้ยงตะพาบถ้ามีเศษอาหารตกค้างอยู่มาก ยุงรำคาญ (ยุงกลางคืน) ก็ชอบมาวางไข่ได้เช่นกัน

 

 

Back to Top