..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
สเตอรอยด์ปลอมปนในยาแผนโบราณจากพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้

สเตอรอยด์ปนปลอมในยาแผนโบราณจากพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สงขลา…  รายงาน


 

 

                ปีงบประมาณ 2541 กลุ่มงานยาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สงขลา  ได้ดำเนินการตรวจสอบหาสารสเตอรอยด์ในยาแผนโบราณโดยใช้ชุดทดสอบสำเร็จรูปของกองยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และตรวจยืนยันอีกครั้งโดยวิธี Thin Layer Chromatography (TLC) มีการแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ลักษณะได้แก่

                1. ดำเนินการตามโครงการ Compliance Policy โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สงขลา  เป็นผู้เก็บตัวอย่างยาแผนโบราณจาก 6 จังหวัดภาคใต้ คือ สงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จังหวัดละ 10-20 ตัวอย่าง

                2.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต 6 จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผิดชอบ  เป็นผู้เก็บตัวอย่างส่งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สงขลา  เป็นผู้ตรวจวิเคราะห์

 

ผู้ส่ง / โครงการ

จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์

จำนวนที่พบสารสเตอรอยด์

ร้อยละที่พบสารสเตอรอยด์

จำนวนและชนิดของสาร

สเตอรอยด์ที่พบ

1.        โครงการ Compliance Policy

2.        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่าง ๆ

3.        โรงพยาบาล ตำรวจ อื่น ๆ

122

 

37

 

21

2

 

8

 

8

1.6

 

21.6

 

28.1

2 Dexamethasone

 

4 Dexamethasone

4 Predmisolone

7 Dexamethasone

1 Prednisolone

รวม

180

18

10.0

13 Dexamethasone

5 Predmisolone

 

                3.  โรงพยาบาล ตำรวจ และหน่วยงานอื่น ๆ เป็นผู้ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

                ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังตาราง

 

                จากผลการตรวจวิเคราะห์พบว่ายาแผนโบราณยังมีการปนปลอมยาแผนปัจจุบันชนิด Dexamethasone และ Predmisolone ในจำนวนที่สูงคือพบร้อยละ 10.0 ของตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด และพบการปนปลอมสาร Dexamethasone มากกว่า Predmisolone นอกจากนี้พบว่าทั้ง 18 ตัวอย่างที่พบสารสเตอรอยด์เป็นตัวอย่างยาที่ไม่มีหรือไม่แจ้งเลขทะเบียนยา และแหล่งผลิตบนภาชนะบรรจุสแงดว่าตัวอย่างยาดังกล่าวมีการผลิตและจำหน่ายโดยไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติยา

 

                ในโครงการ Compliance Policy พบมีการปนปลอมสารสเตอรอยด์ต่ำกว่าอีก 2 โครงการเนื่องจากการเก็บตัวอย่างมุ่งสุ่มเก็บจากสถานที่จำหน่ายยาโดยทั่ว ๆ ไป  เช่น ร้านขายยาตลาดนัด ฯลฯ  ส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีเปอร์เซ็นต์การปนปลอมของสารสเตอรอยด์สูงกว่า อาจเนื่องจากยาบางตัวอย่างได้รับการร้องเรียนหรือนำส่งโดยประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีความสงสัยในคุณภาพของยาและสำหรับยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลหรือตำรวจ และแหล่งอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาที่ได้รับจากผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติและเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาล หรือมีข้อสงสัยหลังจากที่มีการใช้ยานั้น ๆ เป็นเวลานานหรือมีผู้กระทำผิดกฎหมายยา จึงทำให้พบเปอร์เซ็นต์การปนปลอมสารสเตอรอยด์ในจำนวนที่สูงสุด

 

                เนื่องจากผู้บริโภคยังคงนิยมใช้ยาแผนโบราณอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นจากข้อมูลนี้สมควรที่หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องจะได้ให้ความรู้แก่ประชาชน  ให้ตระหนักถึงอันตรายของสารสเตอรอยด์ในยาแผนโบราณ และควรเลือกใช้ยาแผนโบราณที่มีเลขทะเบียนยา หรือผลิตจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเพื่อคามปลอดภัยและให้ผลการรักษาที่ดีต่อไป

 

Back to top