..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
ข้อมูลอาหาร G.M.O

ข้อมูลอาหาร G.M.O.

อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์… รายงาน


    G.M.O. (Genetically Modified Organism) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ได้จากกระบวนการปรับปรุงทางพันธุกรรมโดยวิธีพันธุวิศวกรรม (วารสารสถาบันอาหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 <2/2542> หน้า 11)

 

    G.M.F. (Genetically Modified Food) หมายถึง อาหารที่มีส่วนประกอบที่มาจากกระบวนการพันธุวิศวกรรม (วารสารสถาบันอาหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 <2/2542> หน้า 11)

 

สถานการณ์ G.M.O. ในประเทศต่าง ๆ : เฉพาะ : G.M.F. (วารสารสถาบันอาหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 หน้า 19-22)

 

    สหรัฐอเมริกา ซอสมะเขือเทศ และเนยแข็งเป็นอาหาร GMO ชนิดแรกที่วางจำหน่ายในปี 2539 ไม่มีนโยบายให้ติดฉลากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ GMO โดยอ้างว่าผ่านการตรวจสอบความเสี่ยงแล้วยกเว้นผู้ประกอบการจะสมัครใจติดฉลากหรือเป็นผลิตภัณฑ์อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

 

    แคนาดา แนวทางเดียวกับสหรัฐ

 

สหภาพยุโรป ปี 2541 EU อนุญาตให้นำเข้า GMOไปแล้ว 4 ชนิด คือ ถั่วเหลือง ข้าวโพด น้ำมะเขือเทศเข้มข้นและเอนไซม์ที่ใช้ในเนยแข็งและต้องติดฉลากสำหรับ GMO ที่มาจากข้าวโพดและถั่วเหลือง ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ต้องการอาหารจาก GMO เลย

 

    ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ให้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารที่มี GMO 20 ชนิด กำลังพิจารณาเรื่องการติดฉลาก

 

    ญี่ปุ่น นำเข้าผลิตภัณฑ์ GMO มากขึ้น

 

สถานการณ์โลก จะเป็นประเด็นสำคัญการประชุมในเวที WTO และ Codex

 

สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูลจากเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร)

 

    คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายสินค้าเทคโนโลยีชีวภาพเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วย ได้ตั้งคณะทำงานร่างนโยบายแล้ว

 

    กระทรงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ตั้งคณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเมื่อ พ.ศ.2536 และกรรมการกลางฯ ได้ตังอนุกรรมการต่าง ๆ รวมทั้งอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารในปี 2542 มีผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำนักงานรวมเป็นอนุกรรมการด้วย

 

    การนำเข้าพันธุ์พืช GMO กระทรวงเกษตรดูแลอยู่ตามกฎหมายควบคุมกักกันพันธุ์พืช โดยไม่ให้นำมาปลูกในประเทศ

 

    การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจาก GMO ยังไม่มีการควบคุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำลังศึกษาข้อมูลอยู่

 

    ด้านการวิเคราะห์ DNA Technology Laboratory กำแพงแสน รับบริการตรวจตัวอย่างได้ส่วนหนึ่งแล้ว ห้องปฏิบัติการของศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ กำลังเพิ่มขอบขีดความสามารถในการตรวจด้าน quantitative เทียบกับ CRM โดย U.of Guelp แคนาดา เป็น strategic partner

 

    อนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารได้จัดทำร่างแนวทางการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จาก GMO ของประเทศไทย หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขเรียบร้อยจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

    ข้อคิดเห็นของผู้เข้าประชุม Biosafety and Bioethies ซึ่งจัดโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2542 (จากรายงานของคุณจุไรรัตน์ รุ่งโรจนารักษ์ และคุณธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์)

 

    หน่วยงานที่จะเป็น competent authority ในการตรวจผลิตภัณฑ์ GMO ไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งเดียว หน่วยงานอื่นที่มี facility อยู่แล้ว เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัย ควรพัฒนา Lab เพื่อช่วยกันทำ โดยมีศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ เป็นผู้ให้ความรู้และประสานงาน

 

    ควรมีการศึกษา risk assessment ของอาหาร GMO ทั้งระยะสั้นและยาว

 

    ควรให้มีการ label ผลิตภัณฑ์ GMO ที่นำเข้าทุกชนิด

 

    ควรให้ความรู้กับผู้บริโภค

 

Back to top