..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
กรมวิทย์ฯ เร่งเตรียม LAB วิจัย GMO

กรมวิทย์ฯ เตรียม Lab เร่งวิจัย GMO

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม… รายงาน


    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ GMOs เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศ และสนับสนุนอาหารส่งออกของไทยได้ภายใน 6 เดือน ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ GMOs โดยเฉพาะ จัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพัฒนาบุคลากรให้สามารถตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งศึกษาวิจัยความเป็นพิษหรือความเสี่ยงของอาหาร GMOs ต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคด้วย

 

   จากกระแสข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากสิ่งมีชีวิตที่มีการตัดแต่งสารพันธุกรรม หรือที่เราเรียกว่า GMOs (Genetically Modified Organisms) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารทั้งสินค้าเกษตรและประมง เป็นเรื่องที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจว่าอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของคนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระแสความเคลื่อนไหวมีทั้งฝ่ายที่คัดค้านและฝ่ายสนับสนุนและขณะนี้ได้กลายมาเป็นปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ส่งออกสินค้า GMOs รายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพขณะที่สหภาพยุโรปผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่นิยมอาหารที่ไม่ได้ผลิตโดยวิธีทางธรรมชาติ ทำให้ประเทศที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ GMOs ต้องให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพต่อผู้นำเข้าอย่างละเอียดรวมทั้งการจัดการประเมินความเสี่ยงเพื่อขออนุญาตนำเข้า โดยประเทศผู้นำเข้าจะต้องมีมาตรฐานในการตรวจสอบด้วย อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีมาตรฐานระหว่างประเทศที่สามารถนำไปใช้เป็นบรรทัดฐานนำไปสู่การกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออกได้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินการโครงการตรวจวิเคราะห์วิจัยผลิตภัณฑ์ที่มีการตัดแต่งสารพันธุกรรมเป็นกรณีเร่งด่วนโดยมีแผนดำเนินการคือจะจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ GMOs โดยเฉพาะ เพื่อมิให้ DNA จากแหล่งอื่นปนเปื้อนไปยังผลิตภัณฑ์ที่จะตรวจวิเคราะห์ พร้อมส่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้สามารถตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ GMOs ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสามารถให้บริการตรวจสอบอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร GMOs ทั้งอาหารภายในประเทศและอาหารส่งออกได้ภายในเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นจะศึกษาวิจัยเพื่อสำรวจอาหาร GMOs ที่เป็นวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวโพดและถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์แป้งชนิดต่าง ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ GMOs อื่น ๆ เช่น ยา และสมุนไพร ศึกษาความเป็นพิษและประเมินความเสี่ยงของอาหาร GMOs และศึกษาเปรียบเทียบสารโภชนาการและสารประกอบอื่น ๆ ในอาหาร ระหว่างอาหาร GMOs และอาหารธรรมดา

 

   ขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ายังไม่มีผลการศึกษาวิจัยที่ชี้ชัดเกี่ยวกับความเป็นพิษและผลกระทบของผลิตภัณฑ์ GMOs ฉะนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยและคุณสมบัติเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพิจารณาควบคุมความปลอดภัยของประเทศ รวมทั้งให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคในขั้นต้นนี้ด้วย และเนื่องจากการดำเนินงานศึกษาวิจัยดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มาเป็นข้อมูลในการวางมาตรการควบคุมเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ฉะนั้นจึงขอให้ประชาชนติดตามและศึกษาข้อมูลอย่างใกล้ชิด ไม่ควรวิตกกังวล และตื่นตระหนกจนเกินไปจนกว่าจะมีข้อสรุปที่แน่ชัดออกมา ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเต็มศักยภาพ รวมที้งประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบสถานการณ์อาหาร GMOs ที่มีในประเทศโดยเร็ว เมื่อมีความคืบหน้าในการดำนินงานอย่างไรจะรีบแจ้งให้ประชาชนทราบทันที

Back to top