..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
กรมวิทย์ฯ กับผลงาน GMO

กรมวิทย์ฯ กับผลงาน GMO

 ที่มา : กองอาหารส่งออก / รายงาน


        สืบเนื่องจากปัญหาประเทศซาอุดิอาระเบีย ห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปลาทูนากระป๋องจากประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 2543 สาเหตุจากน้ำมันถั่วเหลืองที่ใช้บรรจุปลาทูนาเป็นน้ำมันที่ผลิตจากถั่วเหลืองที่มาจากการตัดแต่งพันธุกรรม (GMOs) ทำให้เกิดผลกระทบกับการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ปลาทูนากระป๋องของไทยทั้งในแง่ของมูลค่าการส่งออก และภาพลักษณ์ของสินค้าไทยทั่งนี้เนื่องจากประเทศไทยจัดลำดับผลิตภัณฑ์ปลาทูนากระป๋องส่งออกประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นอันดับที่ 6 รองจาก ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนนาดา สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา

        กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางตรวจวิเคราะห์อาหารตัดแต่งพันธุกรรม เมื่อ 13 เมษายน 2543 เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์อาหารส่งออกและคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศ สำหรับการส่งออกมีส่วนช่วยลดปัญหาอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศถึง 100 ล้านบาท

        จากผลการดำเนินงานช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาความสามารถของบุคคลากรด้านเทคนิค การตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานต่างประเทศด้วยการประสานงานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน และญี่ปุ่น ทำให้สามารถตรวจสอบผลการวิเคราะห์เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของประเทศผู้นำเข้า ทำให้บริษัทผู้ส่งออกได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สินค้าผลิตภัณฑ์ปลาทูนากระป๋องส่งออกประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งผ่านการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ เมษายน 2543 ถึงเมษายน 2544 มีผู้ผลิต/ผู้ส่งออกมาขอใช้บริการจำนวน 16 ราย จำนวน 1200 ตัวอย่าง ซึ่งมีปริมาณ 9,385 เมตริก คิดเป็นมูลค่า 850 ล้านบาท หากพิจารณาระยะเวลาตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน 2544 (4 เดือน) มีปริมาณ 5,914 เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่า 549 ล้านบาท

        จากสถิติของกรมส่งเสริมการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ปลาทูนาไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียในภาพรวมทั้งหมดของไทยในปี 2543 มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น 528 ล้านบาท แต่หากเปรียบเทียบกับมูลค่าการส่งออกของช่วงระยะเวลา 4 เดือนในปี 2544 ที่ผ่านจากการรับรองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีมูลค่า 549 ล้านบาท

        ดังนั้นจึงคาดได้ว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ปลาทูนากระป๋องส่งออกประเทศซาอุดิอาระเบียจะมีแนวโน้มที่มูลค่าโดยรวมของประเทศเพิ่มขึ้นในปี 2544

        นอกจากนี้แล้วยังให้บริการสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทราบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค แต่เนื่องจากชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ส่งวิเคราะห์มีความหลากหลายและระยะเวลาที่ดำเนินการตรวจวิเคราะห์จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของชนิดผลิตภัณฑ์จึงจำเป็นที่จะต้องทดสอบและปรับวิธีวิเคราะห์ให้เหมาะสม ซึ่งผู้วิเคราะห์จะต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคที่ใช้ เพื่อทำให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือสำหรับใช้ในการอ้างอิง โดยได้มีการพัฒนาด้านเทคนิคทั้งด้านการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (qualitative) และเชิงปริมาณ (quantitative) รวมทั้งการตรวจชนิดของยีนที่มาจากการตัดแต่งพันธุกรรม (Cry9C) ของข้าวโพดชนิด Starlink ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศห้ามใช้

 

Back to top