ค้นหาข้อมูล

การรับรองห้องปฏิบัติการ

การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขหรือด้านคุ้มครองผู้บริโภค (ISO/IEC 17025)
          - ข้อกำหนดและเงื่อนไข          Thai | English  
 
          - หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง     Thai | English 
       
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์หรือชันสูตรสาธารณสุข (ISO 15189) 
         - ข้อกำหนดและเงื่อนไข          Thai | English  
 
          - หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง     Thai | English 
 

การรับรองความสามารถการเป็นหน่วยผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน (ISO 17034)

        - ข้อกำหนดและเงื่อนไข          Thai | English   
            - หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง     Thai | English 


การรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
          - ข้อกำหนดและเงื่อนไข 
        -
หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง     Thai | English 

การรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด
           - ข้อกำหนดและเงื่อนไข 
         -
หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง    Thai | English

การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา
           - ข้อกำหนดและเงื่อนไข 
         -
หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง     Thai | English

 การตรวจสอบขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบหรือศึกษาวิจัย/พัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (OECD GLP)
           - ข้อกำหนดและเงื่อนไข      
           - หน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

การรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

          - ข้อกำหนดและเงื่อนไข
          - หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง Thai | English

การรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

          - ข้อกำหนดและเงื่อนไข
          - หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
Thai | English

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ