ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจคนหางานฯ : โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค (2047/43)

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค (2047/43)

ที่อยู่ 

17 ถ. สิงหไกล ต. เวียง
อ.เมือง จ. เชียงราย

ผู้ติดต่อ นายแพทย์วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

               นายณัฐกิตติ์  อัครพลูพัฒน์  หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 053-7711366
โทรสาร 053-711367 

ตาราง แสดงรายการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง

ลำดับที่

 ขอบข่าย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Complete Blood Count (CBC)
Anti-HIV
Hepatitis B Surface Antigen Ttest
 Syphilis Test
Blood film for Malaria
Urinalysis
Pregnancy Test
Stool Examination
Drug of Abuse Opiate
Drug of Abuse Amphetamine/Methamphetamine

 
ขยายขอบข่ายครั้งที่ 1  
ลำดับที่ ขอบข่าย

1
2
3
4

ABO Blood Grouping
Alanine Aminotransferase (ALT)
Aspartate Aminotransferase (AST)
Cholesterol
ขยายขอบข่ายครั้งที่ 2  
ลำดับที่ ขอบข่าย
1 HCV Antibody
2 Creatinine

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ