ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจคนหางานฯ : โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค (2047/43)

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค (2047/43), status : accredited, expiration date 16/9/2555

ที่อยู่ 

17 ถ. สิงหไกล ต. เวียง
อ.เมือง จ. เชียงราย

ผู้ติดต่อ นายแพทย์วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

โทรศัพท์ 053-7711366
โทรสาร 053-711367 

ตาราง แสดงรายการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง

ลำดับที่

 ขอบข่าย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Complete Blood Count (CBC)
Serological test for Anti-HIV
Hepatitis B surface antigen test
Serological test for syphilis
Blood film for malaria
Urinalysis
Urine pregnancy test
Stool examination for parasite
Morphine
Amphetamine/Methamphetamine

ตาราง แสดงรายการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง (ขยายขอบข่าย ครั้งที่ 1)
ลำดับที่ ขอบข่าย

11
12
13
14

ABO blood grouping
Alanine Aminotransferase (ALT)
Aspartate Aminotransferase (AST)
Cholesterol

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ