ค้นหาข้อมูล

ท่านทราบได้อย่างไรว่าห้องปฏิบัติการที่ท่านใช้บริการผ่านการรับรองความสามารถจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ท่านสามารถหาคำตอบได้จากวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ (1) ดูที่ใบรายงานผลจากห้องปฏิบัติการ ถ้าผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะต้องมีข้อความแจ้งหรือมีตราสัญญลักษณ์รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบปรากฏอยู่ในใบรายงานผลเฉพาะรายการตรวจวิเคราะห์ในขอบข่ายที่ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง
(2) ดูได้จากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
(3) ดูได้จากบัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้จัดพิมพ์และแจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) ดูได้จาก website ของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/qa/index.htm
(5) สอบถามได้จากกลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให้การดำเนินภารกิจด้านรับรองห้องปฏิบัติการ เกิดประโยชน์สูลสุดแก่สุขภาพของประชาชนและผลบวกเชิงเศรษฐกิจแก่ประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงมุ่งมั่นและยินดีให้บริการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส ทั้งในเชิงบริหารจัดการและเชิงวิชาการ โดยสามารถติดต่อเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดโดยตรงได้ที่
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99938, 99939, 99940, 99941 และ 0-2951-1420 โทรสาร 0-2951-1420, 0-2951-1270 email address: siripan@dmsc.moph.go.th

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ