ค้นหาข้อมูล

การสอบเทียบ

 หน่วยปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Research and Development Institute of Industrial Promotion Technology,
Kasetsart University

 ที่อยู่

ตู้ ป.ณ. 1032 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพ ฯ 10900
โทร. 942-8566-71 ต่อ105 โทรสาร 940-5414, 942-8568
E-Mail Address : feng.cnc@nontri.ku.ac.th
WebSite: http://www.nimt.or.th

หน่วยงานที่ให้บริการ
[x ] ภายในหน่วยงาน [x] ภายนอก

ระบบห้องปฏิบัติการ
[ ] ISO/IEC Guide 25 [x] อื่น ๆ KDK

รายละเอียด Capability และ Traceability


ตาราง แสดงรายละเอียด Capability และ Traceability 

Item No.

Description.

รายการ

ชนิดเครื่องมือและอุปกรณ์

  Outside / Inside Micrometer
1 Range 0-25 mm.
2 Range 25-50 mm.
3 Range 50-75 mm.
4 Range 75-100 mm.
  Dial Gage / Dial Test Indicator
5 Range 0-5 mm.
6 Range 0-10 mm.
7 Range 0-25 mm.
8 Range 0-50 mm.
  Vernier Caliper
9 Range 0-100 mm.
10 Range 0-200 mm.
11 Range 0-300 mm.
  Calibration Tester
12 Range 0-25 mm. Resolution 0.0001 mm.
13 Range 0-1 mm. Resolution 0.0002 mm.
14 Range 0-5 mm. Resolution 0.0002 mm.
15 Pitch Gauges
16 Feeler Gauges
17 Radius Gauges

 

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ