ค้นหาข้อมูล

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ที่อยู่
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 5975515, 5791121-30 โทรสาร 5798526
E-Mail Address tistr@mozart.inet.co.th
WebSite: http://www.tistr.co.th

หน่วยงานที่ให้บริการ
[ x ] ภายในหน่วยงาน [ x ] ภายนอก

ระบบห้องปฏิบัติการ
[ x ] ISO/IEC Guide 25 [ ] อื่น ๆ

รายละเอียด Capability และ Traceability
1. ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บริการสอบเทียบ

- Standard Cell
- Frequency Generator
- AC/DC Voltage Source, Meter
- Oscilloscope
- Cutoff Current For High Voltage
- Sound Level Meter
- AC/DC Current Source, Meter
- Distortion Meter
- Standard Resistor
- Wow/Flutter Meter
- Decade Resistance Box
- Stop Watch
- Standard Inductor, Capacitor
- Potential Transformer
- Insulation Tester
- Current Transformer
- Wheatstone Bridge, Double Bridge
- Earth Tester
- LCR Meter
- Sound Calibration
- Digital Multimeter
- Pistonphone
- Clamp Meter
- ACA/DCA
- Wattmeter
- Power Factor Meter
- Frequency Counter
บริการที่ปรึกษา
- บริการที่ปรึกษาด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
2. ด้านแสงและอุณหภูมิ
บริการสอบเทียบ
- Liquid-in-Glass Thermometer
- Resistance Thermometer Detector (Calibrate with Fixed Point-Comparison)
- Thermocouple (Calibrate with Fixed Point/Comparison)
- Indicator/Recorder
- System Calibration of Temperature Indicator/Recorder
- Oven, Furnace, Muffle
- Foot Candle Meter
- Lux Meter
บริการที่ปรึกษา
- บริการที่ปรึกษาด้านการสอบเทียบเครื่องวัดทาง แสง รังสี และอุณหภูมิ
3. ด้านวิศวกรรมทางกล
บริการสอบเทียบ
- ด้านการตรวจวัดทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การวัดละเอียด มาตรวิทยาทางวิศวกรรมเทคโนโลยี นาโนเมตร ฯลฯ
- ด้านการสอบเทียบมาตรฐาน : ตัวอย่างเครื่องมือวัด เครื่องทดสอบที่ได้รับการสอบเทียบ ได้แก่ ชุดแท่งความยาวมาตรฐานไดอัลเกจ ไมโครมิเตอร์ คาลิเปอร์เกจความสูง เครื่องวัดความหนา เครื่องทดสอบ/สอบเทียบไดอัลเกจ ระดับน้ำชนิดละเอียด มาตรความดันชนิดละเอียด เครื่องทดสอบ/สอบเทียบความดันเครื่องวัดแรง เครื่องทดสอบวัสดุ/แรงดึง/แรงกด/แรงดัดโค้ง/แรงเฉือน/แรงบิด/ความแข็ง เครื่องวัดแรงบิด เครื่องทดสอบ/สอบเทียบแรงบิด มวลมาตรฐาน ชุดลูกตุ้ม เครื่องชั่ง ไฮโดรมิเตอร์ ความหนาแน่น/ความถ่วงจำเพาะมาตรอัตราการไหลและเครื่องสอบเทียบมาตรอัตราการไหลก๊าซ รวมทั้งเครื่องแก้ว เครื่องตวงปริมาตร ฯลฯ
บริการที่ปรึกษา
- บริการศึกษาจัดระบบสอบเทียบเครื่องมือวัด เครื่องทดสอบอย่างเป็นระบบ ให้คำปรึกษาการสอบเทียบ เครื่องวัดปริมาณทางกล และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรวิทยาทางกล
4. ระบบการสอบย้อนกลับ
การสอบย้อนกลับของมาตรฐานถึงมาตรฐานระดับชาติ ทั้งภายในประเทศและของประเทศต่าง ๆ เช่น
- สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
- National Measurement Laboratory (NML) ประเทศออสเตรเลีย
- Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) ประเทศออสเตรเลีย
- Singapore Productivity and Standards Board (PSB) ประเทศสิงคโปร์
- Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
- National Research Laboratory of Metrology (NRLM) ประเทศญี่ปุ่น
- National Institute of Standard and Technology (NIST) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- National Physical Laboratory (NPL) ประเทศสหราชอาณาจักร
- National Institute of Me Mtrology (NIM) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ