ค้นหาข้อมูล

การสอบเทียบ

รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือ ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของห้องปฏิบัติการ เช่น สถานที่ตั้ง ระบบคุณภาพ เป็นต้น และประกอบด้วย Parameter ต่างๆ ที่ห้องปฏิบัติการสามารถสอบเทียบเครื่องมือในแต่ละสาขา

บริการทดสอบและสอบเทียบการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
Testing and Calibration Service, Petroleum Authority of Thailand
Last Updated : 3/3/2549

กองมาตรฐานเครื่องวัด กรมสื่อสารทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ Last Updated : 3/3/2549

ศูนย์มาตรฐานความถี่และเวลาเพื่อการปรับเทียบ กรมไปรษณีย์โทรเลข
Frequency and Time Standard for Calibration Centre,Post and Telegraph Department
Last Updated : 3/3/2549

Calibration Group, กองฟิสิกส์และวิศวกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ Last Updated : 3/3/2549

ศูนย์เครื่องมือละเอียดและสอบเทียบขนาดสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Last Updated : 3/3/2549

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Last Updated : 3/3/2549

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย Last Updated : 3/3/2549

ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาด้านรังสี กองการวัดกัมมันตภาพรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Ionizing Radiation Metrology Laboratory, Radiation Measurement Division , Office of Atomic Energy for Peace<,/b>
Last Updated : 3/3/2549

Evidential Breath Tester Calibration, กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Last Updated : 3/3/2549

ฝ่ายบริการทดสอบ สถาบันอาหาร Last Updated : 3/3/2549

หน่วยปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Research and Development Institute of Industrial Promotion Technology, Kasetsart University
Last Updated : 3/3/2549

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ