ค้นหาข้อมูล

Accredited laboratories complying with ISO/IEC 17025

No.
Name
Accreditation No.
Status
Accredited Date
Valid Until
1
1001/41
accredited
30/03/2018
29/03/2020
2
1003/42
accredited version 2017 
08/10/2018
07/10/2020
3
1004/42
accredited
26/09/2018
25/08/2020
4
1005/42
accredited
24/07/2018
23/07/2020
 5
1007/43
accredited
 22/03/2018
21/03/2020
6
1009/45
accredited 
13/12/2017 
12/12/2019
 7
1010/44
 accredited
24/04/2019
29/03/2020
8
1012/45
accredited
 24/07/2017
23/07/2019
9
1013/45
accredited version 2017
 14/03/2019
17/02/2021
10
1014/45
accredited version 2017
21/02/2019
20/02/2021
11
1015/45
accredited version 2017
13/12/2018
12/12/2020
12
 1018/46
accredited
31/10/2017
30/10/2019
13
1020/46
accredited
29/11/2018
28/11/2020
14
1021/47
accredited
 26/12/2017
25/12/2019
15
1022/47
accredited
25/01/2018
24/01/2020
16
 1023/47
accredited
27/06/2017
26/06/2019
17
1024/47 
accredited
 26/12/2017
25/12/2019 
18
1025/47 
accredited
26/10/2018
25/10/2020 
19
1026/47 
accredited
 07/06/2018
06/06/2020
20
1027/47 
accredited
16/05/ 2018
15/05/2020
21
1028/47
accredited
 05/04/2018
04/04/2019
22
1029/47
accredited
28/05/2017
27/05/2019
23
1030/47
accredited
11/11/2017
10/11/2019
24
1031/47
accredited version 2017
13/09/2018
12/09/2020
 
1031/47
accredited
02/02/2018
01/02/2020
25
 1032/47
accredited
 27/09/2017
26/09/2019
26
 1033/47
accredited
29/11/2017
28/11/2019
27
 1034/47
accredited
 07/06/2017
06/06/2019
28
 1035/47 
accredited version 2017
 13/12/2018
12/12/2020
29
 1036/47
accredited 
 30/03/2018
29/03/2020
30
 1037/47 
accredited
 05/04/2018
04/04/2020
31
 1038/47 
# In process (A)
 21/05/2017
20/05/2019 
32
 1040/47
accredited 
29/06/2017
28/06/2019
33
 1042/47 
accredited version 2017
23/05/2019
22/05/2021
34
 1043/47 
## In  process (A)
10/02/2017
09/02/2019
35
1045/47
accredited version 2017
18/04/2019
17/04/2021
36
1046/47
accredited
10/08/2017
09/08/2019
37
1047/47
accredited version 2017
13/09/2018
12/09/2020 
38
 1051/47 
accredited
 13/12/2018
12/12/2020
39
1052/47
## In  process (A)
24/01/2017 
23/01/2019 
40
1053/47
accredited version 2017
25/12/2018
24/12/2020
41
 1054/47 
accredited
version
2017

18/04/2019
17/04/2021
42
 1055/47 
accredited
 28/06/2018
27/06/2020
43
 1056/47 
accredited 
29/11/2018 
28/11/2020
44
1057/48 
accredited
27/07/2018
26/07/2020
45
1062/48 
accredited
version
2017
 10/04/2019
09/04/2021
 46
1064/48 
accredited version 2017
16/12/2018
15/12/2020
 47
1065/48
accredited
30/04/2018
29/04/2020
 48
1066/48 
accredited version 2017
18/04/2019 
17/04/2021
 49
1068/48 
accredited 
08/05/2018
07/05/2020
 50
1069/48
accredited 
09/11/2018 
08/11/2020 
 51
1074/48 
accredited
 12/07/2017
11/07/2019
 
Quality Control for Plant and Plant Products Group, Plant Standard and Certification Division,Department of Agriculture
1074/48
accredited
25/03/2019
24/03/2021
 52
1075/48
accredited
31/10/2017
30/10/2019
 53
1076/48
accredited 
 23/08/2017
22/08/2019
54
1077/48 
accredited 
23/08/2017
22/08/2019
 55
1078/48 
accredited
25/12/2018
24/12/2020
 56
1079/48 

## In process (C)

 16/12/2016
15/12/2018
 57
1080/49
# In process (C)  
 06/05/2017 
05/05/2019
 58
1081/49 
accredited
12/07/2018 
11/07/2020
 59
1082/49 
accredited  version 2017
 23/05/2019
22/05/2021
 60
1083/49 
accredited
27/09/2017
26/09/2019
 61
1084/49 
accredited 
 05/04/2018
04/04/2020
  Thai Foods Group Company Limited. 1084/49 accredited 27/07/2018 26/07/2020
 62
1085/49 
accredited 
 24/07/2017
23/07/2019
 63
1086/49
accredited
05/04/2018
 04/04/2020 
 64
1087/49
accredited  version 2017
14/03/2019
13/03/2021
 65
 1088/49
accredited version 2017 
 21/02/2019
20/02/2021
 66
  1089/49 
accredited version 2017
23/05/2019
22/05/2021
 67
 1090/49 
accredited version 2017
 07/11/2018
06/11/2020
 68
 1092/49
accredited 
07/06/2017 
06/06/2019
 69
 1095/49
accredited
22/11/2017 
21/11/2019
 70
 1096/49
accredited 
26/09/2018 
25/09/2020
 71
1098/49
accredited
31/10/2017 
30/10/2019
72
4016/49
accredited 
 17/01/2019
16/01/2021
 73
 4020/49
accredited
13/12/2017
12/12/2019
74
4021/49
accredited
version 2017
 26/04/2019
25/04/2021
75
4022/49
accredited 
26/04/2017
25/04/2019
 76
 4023/49
accredited 
13/12/2018 
12/12/2020
 77
 4024/49
accredited
10/04/2019 
09/04/2021
78
4025/49 
accredited
 22/11/2017
21/11/2019
 79
4026/49 
accredited  version   2017
14/03/2019
13/03/2021
 80
4031/49
# In process (C)
29/09/2016 
28/09/2018
 81
 1099/50 
accredited version 2017
 18/04/2019
17/04/2021
 82
1100/50
accredited 
26/09/2018
25/09/2020
83
1101/50
accredited version   2017
25/03/2019
24/03/2021
 84
1102/50 
accredited 
23/07/2017 
22/07/2019
85
1104/50 
accredited 
 10/08/2017
09/08/2019
 86
1105/50
accredited 
 29/11/2018
28/11/2020
87
 1106/50
## In  process (B)
24/01/2017
23/01/2019
 88
1107/50 
accredited
12/02/2018
11/02/2020
89
 1109/50
accredited 
 23/05/2019
22/05/2021
 90
 1110/50
accredited version 2017 
07/11/2018 
06/11/2020
 91
 1111/50
accredited  version 2017
14/03/2019
13/03/2021
 92
 1112/50 
accredited 
 27/06/2017
 26/06/2019
93
 1113/50
accredited
08/05/2018
07/05/2020
94
 1114/50
accredited
 13/12/2018
12/12/2020
 95
 1115/50
 accredited
11/03/2018
10/03/2020
 96
 1116/50
accredited
24/09/2017
23/09/2019
 97
1117/50
 accredited 
 10/07/2018
09/07/2020
 98
 1118/50 
 accredited
27/08/2017
26/08/2019
 99
 1119/50
accredited 
23/09/2017
 22/09/2019
 100
1120/50
accredited version 2017
 21/02/2019
20/02/2021
 101
1121/50
accredited
 23/02/2018
22/02/2020
 102
1122/50
# In process (A)
 26/04/2017
25/04/2019
 103
1123/50
accredited
24/02/2018
23/02/2020
 104
1124/50
accredited
 10/04/2019
09/04/2021
 105
1125/50 
accredited 
 27/07/2018
26/07/2020
 106
 4032/50
accredited 
09/11/2018
08/11/2020 
 
4032/50
accredited
26/12/2017
25/11/2019
 107
4034/50 
accredited
 24/07/2018
23/07/2020 
 108
 4035/50
accredited
22/03/2018
21/03/2020 
 109
 4038/50
accredited
 08/02/2018
08/02/2020 
 110
 4039/50
accredited
 28/08/2018
27/08/2020 
 111
4041/50 
 accredited
 05/04/2018
04/04/2020
 112
4043/50 
accredited
 05/04/2018
04/04/2020
 113
4044/50 
accredited
 31/10/2017
30/10/2019
 114
 4049/50
accredited
 14/09/2017
13/09/2019
 115
4050/50 
accredited 
 12/07/2017
11/07/2019
 116
4051/50 
accredited version  2017 
21/02/2019
20/02/2021
 
Institute of Biological Products, Department of Medical Sciences
4051/50
accredited
12/07/2018
11/07/2020
 117
1126/51 
accredited 
 26/04/2017
25/04/2019
 118
1127/51 
accredited 
10/07/2018
09/07/2020
 119
 1128/51
accredited version   2017
 14/03/2019
13/03/2021
 120
 1129/51
accredited 
 24/07/2018
23/07/2020
 121
1130/51
accredited 
 04/03/2018
03/03/2020
 122
1131/51
accredited 
05/04/2018
04/04/2020
 123
1132/51
#In process
(c)
 06/05/2017
05/05/2019 
 124
1133/51
accredited
06/05/2017
05/05/2019
 125
1134/51
accredited 
 26/04/2017
25/04/2019
 126
1135/51
accredited
 06/10/2017
05/10/2019
 127
 1136/51
accredited
 25/01/2018
24/01/2020
 128
1138/51
accredited
 28/07/2017
27/07/2019
 129
1139/51
 accredited
 04/03/2017
03/03/2019
130
1141/51
accredited
 16/05/2018
15/05/2020
131
1142/51
accredited version 2017
 14/03/2019
13/03/2021
132
1143/51
accredited
28/08/22018
27/08/2020
133
1144/51
accredited
 26/09/2017
25/09/2019
134
1145/51
accredited
 26/09/2017
25/09/2019
135
1146/51
accredited
version 2017

 16/05/2019
15/05/2021
136
1147/51
accredited
26/09/2017
25/09/2019
137
1149/51
accredited
 07/06/2018
06/06/2020
138
1150/51
accredited
 20/01/2018
19/01/2020
139
1151/52
accredited
 27/06/2017
26/06/2019
140
1152/52
accredited version 2017
25/03/2019
24/03/2021
141
1154/52
accredited
 08/02/2018
07/02/2020
142
1155/52
accredited
12/07/2017
11/07/2019
143
1156/52
accredited
 11/06/2018
10/06/2020
144
1158/52
# In  process (A)
 07/06/2017
06/06/2019
 
1158/52
accredited
29/11/2018
28/11/2020
145
1159/52
accredited
 11/06/2018
10/06/2020
146
1160/52
accredited version 2017
 12/07/2018
11/07/2020
147
1161/52
accredited
07/06/2018
06/06/2020
148
1162/52
accredited
 31/08/2018
30/08/2020
149
1164/52
accredited version 2017
14/03/2019
13/03/2021
150
1165/52
## In process (A)
 20/03/2017
19/03/2019
151
1166/52
accredited
 25/09/2018
24/09/2020
152
1167/52
accredited
 25/09/2018
24/09/2020
153
1169/52
## In  process (ฺB)
 04/03/2017
03/03/2019
 
1169/52
accredited
12/07/2018
11/07/2020
154
1171/52
Withdrawal
 10/02/2017
09/02/2019
155
1172/53
accredited
 29/12/2018
28/12/2020
156
1173/53
accredited version 2017
 23/05/2019
30/03/2021
157
1174/53
# In process (A)
 31/05/2017
30/05/2019
158
1176/53
accredited
version
2017

 10/04/2019
09/04/2021
159
1177/53
accredited
 18/05/2018
17/05/2020
160
1179/53
accredited
13/12/2017
12/12/2019
161
1183/53
accredited
 23/08/2017
22/08/2019
162
1184/53
accredited
29/11/2018 
28/11/2020
163
1185/53
accredited
 02/08/2017
01/08/2019
164
1186/53
accredited
 19/12/2017
18/12/2019
165
1187/53
accredited
 06/09/2017
05/09/2019
166
1188/53
accredited
 22/03/2018
21/03/2020
167
1189/53
accredited 
12/07/2018
11/07/2020
168
1190/53
accredited
26/12/2017
25/12/2019
169
1191/53
accredited
 12/07/2018
11/07/2020
170
1192/53
accredited version   2017
 25/03/2019
24/03/2021
171
1193/53
accredited
30/06/2017
29/06/2019
172
1194/53
accredited
 27/09/2017
26/09/2019
173
1195/53
## In process (A)
 25/10/2016
24/10/2018
174
1196/53
accredited
 24/01/2017
23/01/2019
175
1197/53 
accredited
17/01/2018
06/01/2020
 
176
1198/53
accredited
4/03/2018
03/03/2020
177
1199/53
## In  process (A)
 24/01/2017
23/01/2019
 
1199/53
accredited
26/09/2018
25/09/2020
178
1200/53
accredited
 05/04/2018
04/04/2020
179
1201/54
accredited
16/05/2018
15/05/2020
180
1202/54
accredited
17/03/2018
16/03/2020
181
1204/54
accredited version 2017
 25/10/2018
24/10/2020
182
1205/54
accredited
 02/05/2017
01/05/2019
183
1206/54
accredited
 29/11/2017
28/11/2019
184
1207/54
accredited
 26/09/2017
25/09/2019
185
1208/54
accredited
10/08/2017
09/08/2019
186
1209/54
accredited version 2017
23/05/2019
22/05/2021
187
1210/54
accredited
 08/05/2018
07/05/2020
188
1211/54
accredited version 2017
 13/09/2018
12/09/2020
 
1211/54
accredited
12/07/2018
11/07/2020
189
1213/54
accredited version 2017
16/05/2019
15/05/2021
190
1214/54
accredited version 2017
14/03/2019
13/03/2021
 
1214/54
accredited
24/07/2018
23/07/2020
191
1215/54
accredited
09/12/2017
08/12/2019
192
1216/55
accredited
07/06/2018
06/06/2020
193
1217/55
accredited
05/04/2018
04/04/2020
194
1218/55
accredited
09/09/2017
08/09/2019
195
1219/55
 accredited version 2017
10/04/2019
09/04/2021
196
1221/55
accredited
26/04/2017
25/04/2019
197
1222/55
accredited
13/12/2018
12/12/2020
198
1223/55
accredited
09/11/2018
08/11/2020
199
1224/55
accredited
22/03/2018
21/03/2020
200
1225/55
accredited
29/09/2018
28/09/2020
201
1227/55
accredited version 2017
16/05/2019
15/05/2021
202
1228/55
accredited
24/07/2017
23/07/2019
203
1229/55
accredited vervion 2017
25/03/2019
24/03/2021
204
1231/55
accredited
27/09/2017
26/09/2019
205
1233/56
accredited
27/06/2017
26/06/2019
206
1234/56
accredited
25/05/2018 
 24/05/2020
207
1235/56
accredited
08/02/2018
07/02/2020
208
1237/56
accredited
31/10/2017
30/10/2019
209
1238/56
accredited
28/06/2018
27/06/2020
210
1239/56
accredited
14/09/2017
13/09/2019
211
1241/56
accredited
24/02/2018
23/02/2020
212
1242/56
aacredited
29/11/2017
28/11/2019
213
1243/57
accredited
12/02/2018
11/02/2020
214
1244/57
accredited
27/07/2018
26/07/2020
215
1245/57
accredited
12/02/2018
11/02/2020
216
1246/57
accredited 
22/06/2018
21/06/2020
 
1246/57
accredited
25/01/2018
24/01/2020
217
1247/57
accredited
27/07/2018
26/07/2020
218
1248/57
accredited
04/03/2018
03/03/2020
219
1249/57
accredited
24/07/2018
23/07/2020
220
1251/57
accredited
22/06/2018
21/06/2020
221
1253/57
accredited
13/12/2018
12/12/2020
222
1254/57
accredited version 2017
16/12/2018
15/12/2020
223
1255/57
accredited
30/04/2018
29/04/2020
224
1256/57
 accredited version 2017
10/04/2019
09/04/2021
225
1258/58
# In process (A)
31/03/2017
30/03/2019
226
1259/58
accredited
31/03/2017
30/03/2019
227
1260/58
accredited
14/09/2017
13/09/2019
228
1261/58
accredited
23/08/2017
22/08/2019
229
1262/58
# In process (A)
29/05/2017
28/05/2019
230
1263/58
accredited version 2017
10/04/2019
09/04/2021
231
1264/58
accredited
30/06/2017
29/06/2019
232
1265/58
accredited
27/09/2017
26/09/2019
233
1266/58 
accredited
25/01/2018
24/01/2020 
234
1267/58
accredited
22/03/2018
21/03/2020
235
1268/58
accredited
22/12/2017
21/12/2019
236
1269/58
accredited
31/03/2017
30/05/2019
237
1270/59
accredited 
24/02/2018
23/02/2020
238
 1271/59
accredited
24/07/2018 
 23/07/2020
239
1272/59 
accredited 
25/12/2018
 24/12/2020
240
1273/59
accredited 
24/04/2019
21/06/2020
241
1274/59
accredited
28/08/2018
27/08/2020
242
1275/59
accredited 
09/11/2018 
 08/11/2020
 
Research and Development of Genetically Modified Plant & Microbe Detection Group, Biotechnology Research and Development Office, Department of Agriculture
1275/59
accredited
09/11/2018
08/11/2020
243
1276/59
accredited 
 27/07/2018
26/07/2020 
244
1277/59
accredited
27/07/2018 
 26/07/2020
245
1278/59
accredited version 2017
25/02/2019
24/02/2021
246
1279/59
accredited version 2017
29/09/2018
28/09/2020
247
1280/60
## In process (C)
24/01/2017
23/01/2019
248
1281/60
## In process (C)
20/03/2017
19/03/2019
249
1282/60
accredited
26/04/2017
25/04/2019
250
1283/60
accredited
10/08/2017
09/08/2019
251
1284/60
accredited
14/09/2017
13/09/2019
252
1285/60
accredited
14/09/2017
13/09/2019
253
  1286/60
 accredited
 27/09/2017
 26/09/2019
254
1288/60
accredited
22/11/2017
21/11/2019
255
1289/60
accredited
22/11/2017
21/11/2019
256
1290/60
accredited
13/12/2017
12/12/2019
257
1291/60
accredited
13/12/2017
12/12/2019
258
1292/61
accredited
08/02/2018
07/02/2020
259
1293/61
accredited
08/02/2018
07/02/2020
260
1294/61
accredited
30/04/2018
29/04/2020
 261
1295/61 
accredited 
12/07/2018 
11/07/2020 
262
 1296/61
accredited 
24/07/2018 
23/07/2020 
 263
 1297/61
accredited 
26/09/2018 
 25/09/2020
264
1298/61
accredited
26/09/2018
25/09/2020
265
1299/61
accredited
09/10/2018
08/10/2020
266
1300/62 
accredited 
09/10/2018 
 08/10/2020
 267
1301/62 
 accredited
26/10/2018 
 25/10/2020
 268
1302/62 
accredited 
26/10/2018 
25/10/2020 
 269
1303/62 
accredited 
9/11/2018 
 8/11/2020
 270
1304/62 
 accredited
29/11/2018 
28/11/2020 
 271
 1305/62
accredited 
 29/11/2018
 28/11/2020
272 
1306/62 
accredited 
 13/12/2018
 12/12/2020
 273
1307/62 
accredited 
17/01/2019 
 16/01/2021
274
1308/62 
accredited 
17/01/2019 
 16/01/2021
275
1309/62
accredited
21/02/2019
20/02/2021
 276
 1310/62
accredited 
25/03/2019 
24/03/2021 
 
 
 
 
 
 
 Remark:  
          # In process : in process of reaccreditation, the certificate can be extended to 3 months after the expiration date.

         ## In process : in process of reaccreditation combination with scope extension, the certificate can be extended to 7 months after the expiration date.

(A) : In process of corrective action by the laboratory.

(B) : In process of consideration by assessors.

(C) : In process of submitting to the laboratory accreditation committee.
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ