ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

 ที่

 ห้องปฏิบัติการ

 หมายเลขทะเบียน

 status

 expiration date

 last updated

1

โรงพยาบาลเอกอุดร

 2002/41

accredited

23/12/2563

14/06/2562

2

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก*

 2003/42

#in process (A)

02/10/2562

22/05/2561

3

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล เกษตร 

 2007/42

accredited

18/07/2564

06/11/2562

4

โรงพยาบาลพิษณุเวช*

 2008/42

accredited

17/07/2564

26/08/2562

5

โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา*

 2009/42

 accredited

02/12/2563

29/01/2562

6

โรงพยาบาลขอนแก่นราม

 2013/42 

 accredited

26/02/2563

06/12/2561

7

โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา * 

 2019/43

 accredited

13/05/2563

29/08/2561

8

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 1

 2026/43

accredited

18/07/2564

0611/2562

9

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (ศรีวิชัย 2)*

 2028/43

 accredited

16/09/2563

06/12/2561

10

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

 2032/43

 accredited

16/09/2563

06/12/2561

11

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

 2033/43

 accredited

13/05/2563

06/12/2561

12

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

 2034/43

 accredited

29/07/2563

06/12/2561

13

โรงพยาบาลป.แพทย์

 2042/43

 accredited

28/11/2562

22/05/2561

14

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

 2045/43

 accredited

29/07/2563

06/12/2561

15

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล   รัตนาธิเบศร์  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

 2046/43

accredited

23/12/2563

14/06/2562

16

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค*

 2047/43

accredited

16/09/2563

29/03/2562

17

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

 2049/43

 accredited

16/09/2563

29/01/2562

18

โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์

 2056/43

 accredited

 23/12/2563

29/03/2562

19

โรงพยาบาลปิยะเวทโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

 2059/44

accredited

 27/02/2564

06/11/2562

20

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส  

 2066/44

 accredited

02/12/2562

22/05/2561

21

โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา  

 2067/45

 accredited

13/05/2563

29/08/2561

22

โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่                                                           

 2071/45

accredited

23/12/2563

14/06/2562

23

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช

 2079/47

 accredited

02/12/2563

29/01/2562

24

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เปาโล โชคชัย 4*

 2081/47

accredited

19/07/2564

06/112562

25

โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด-ธนบุรี

 2096/49

 accredited

19/02/2563

06/12/2561

26

โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม

 2105/51 

 accredited 

23/07/2563

29/01/2562

27

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ*

 2001/41

 accredited

24/07/2564

26/08/2562

28

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา*

 2037/49

 #In process(C)

28/08/2562

01/11/2560

29

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่*

 2069/45

 accredited

27/12/2562

29/08/2561

30

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ*

 2019/55

accredited

25/12/2563

14/06/2562

31

โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์   

 2104/51

 #In process (B)

28/11/2562

22/05/2561

32

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เอกชัย

 2106/52

 accredited

20/07/2564

06/11/2562

3

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย (ศรีวิชัย3)*

 2108/53

 accredited

19/09/2563

29/01/2562

34

โรงพยาบาลรักษ์สกล

 2016/55

 accredited

28/05/2563

06/12/2561

35

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

 2017/55

accredited

23/10/2563

14/06/2562

36

โรงพยาบาลบางโพโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*

 2020/57

 accredited

28/04/2563

29/08/2561

37

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  สมุทรสาคร*

 2022/57

 accredited

22/12/2563

29/01/2562

38 โรงพยาบาลยันฮี 2023/59 accredited 19/09/2563 06/12/2561
39 โรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
2024/60 accredited 06/03/2564 26/08/2562
40 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง* 2025/61 accredited 16/05/2563 16/05/2561
41 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่* 2026/61 accredited 16/05/2563 16/05/2561
42 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 2027/62 accredited 23/1/2564 30/01/2562

 

 หมายเหตุ * หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189 และเป็น  สถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ

                    หมายถึง ครบกำหนดต่ออายุใบรับรอง ให้มายื่นก่อนหมดอายุ (expiration date) 120 วัน 

# In process:ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุใบรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 3 เดือน

                     หลังใบรับรองหมดอายุ

## In Process:ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 7 เดือน

                     หลังใบรับรองหมดอายุ

(A) : อยู่ระหว่างแก้ไขข้อบกพร่องของห้องปฏิบัติการ

(ฺB) : อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ตรวจประเมิน

(C) : อยู่ระหว่างเข้าคณะทำงานกลั่นกรอง

(D) : อยู่ระหว่างเข้ากรรมการ

Last Update: 06/11/2562

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ