ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์ ISO 15189, ISO 15190, ISO 22870

 ที่

ห้องปฏิบัติการ

 หมายเลขทะเบียน

สถานะ

 วันที่ได้รับการรับรอง

 ถึงวันที่

บริษัท แลป พลัส วัน จำกัด

 4004/46

Accredited

26/10/2564

25/10/2568

2

โปรแล็บสหคลินิก (บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด)

 4005/46

Accredited

07/04/2564

06/04/2568

3

ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย *

 4006/47 

Accredited

04/11/2564

03/11/2568

4

ศูนย์ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 

 4007/47 

Accredited

07/07/2564

06/07/2568

5

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

4010/47

Accredited 25/11/2563 24/11/2565

6

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาล  บีเอ็นเอช

4111/47

Accredited 27/10/2563 26/10/2565

7

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดสาขาโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

4114/47

Accredited
14/05/2563 13/05/2565

8

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่

4120/47

Accredited 25/11/2564 24/11/2568

9

ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล *

 4011/48 

Accredited 17/03/2564

16/03/2568

10

กรุงเทพ พยาธิ-แลป คลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด)

4012/48

Accredited

05/04/2565

04/04/2569

11

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 

4013/48

Accredited 28/12/2564 27/12/2568

12

ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อนำโดยแมลง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

4014/48

Accredited 28/12/2564 27/12/2568

13

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด (คลินิกเทคนิคการแพทย์)
     4015/49 Accredited 25/05/2564 24/05/2568

14

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4016/49

Accredited 15/02/2565 14/02/2569

15

ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

4017/49

Accredited 23/09/2563 22/09/2565

16

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4018/49

Accredited 11/11/2563 10/11/2565

17

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา

4019/49

Accredited
06/10/2564 05/10/2568

18

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4020/49

Accredited 25/11/2563 24/11/2565

19

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4021/49

Accredited 10/02/2564 09/02/2568

20

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4022/49

Accredited 09/12/2563 08/12/2565

21

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4023/49

Accredited 25/11/2563 24/11/2565

22

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศษสตร์การแพทย์

4024/49

Accredited 24/02/2564 23/02/2566

23

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4025/49

Accredited 03/05/2564 02/05/2566

24

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4026/49

Accredited 27/10/2563 26/10/2565

25

งานปฏิบัติการชันสูตร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4027/49

Accredited 23/04/2563 22/04/2565

26

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล *

4033/50

Accredited 23/06/2564 22/06/2566

27

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4034/50

Accredited

07/07/2564

06/07/2566

28

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4035/50

Accredited
06/10/2564 05/10/2568

29

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล *

 4036/50

Accredited
06/10/2564 05/10/2568

30

โรงพยาบาลนนทเวช

 4037/50

Accredited 09/12/2563 08/12/2565

31

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 4038/50

Accredited 04/08/2564 03/08/2568

32

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10  อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 4039/50

Accredited 11/11/2563 10/11/2565

33

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 4041/50

Accredited 23/04/2563 22/04/2565

34

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

 4042/50

Accredited 14/05/2563 13/05/2565

35

ห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 4047/50

Accredited 25/11/2563 24/11/2565

36

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ 

4048/50

Accredited

09/12/2563

08/12/2565

37

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

4049/50

Accredited 04/08/2564 03/08/2568

38

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

4032/50

Accredited 23/09/2563 22/09/2565

39

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดเล็ก

4052/51

Accredited 27/10/2563 26/10/2565

40

บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด (ที เอส แอล สหคลินิก)

4053/51

Accredited 29/07/2563 28/07/2565

41

งานสถานเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

4054/51

Accredited 15/02/2565 14/02/2569

42

คลินิกเทคนิคการแพทย์ศูนย์แลบธนบุรี (บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด)

4055/51

Accredited 27/10/2563 26/10/2565

43

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4056/51

Accredited
25/11/2563 24/11/2565

44

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลพญาไท 2 

4057/51

Accredited 20/04/2565 19/04/2569

45

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลตะกั่วป่า

4058/51

Accredited 22/12/2564 21/12/2568

46

ห้องปฏิบัติการ เอส เอ อาร์ ที คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช (บริษัท ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. (ประเทศไทย) จำกัด)

4060/51

Accredited 23/12/2563 22/12/2565

47

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

4061/51

Accredited 05/04/2565 04/04/2569

48

สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4062/51

Accredited

 15/02/2565

14/02/2567

49

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 

4065/52

Accredited
11/11/2563 10/11/2565

50

คลินิกเทคนิคการแพทย์ บริษัท ที แอล ซี อุดรแลบเซ็นเตอร์ จำกัด

4066/52

Accredited 18/09/2564 17/09/2568

51

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4067/52

Accredited 31/03/2564 30/03/2566

52

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4069/52

Accredited
06/10/2564 05/10/2568

53

โรงพยาบาลลำพูน

4070/52

Accredited 08/12/2564 07/12/2568

54

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง *

4072/52

Accredited
06/10/2564 05/10/2568

55

บริษัท ไบโอโมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บี เอ็ม แอล คลินิกเทคนิคการแพทย์)

4077/53

Accredited 08/12/2564 07/12/2568

56

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์

4078/53

Accredited 18/03/2565 17/03/2569

57

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี

4079/53

Accredited 14/05/2563 13/05/2565

58

ฝ่ายธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

4080/53

Accredited 25/05/2564 24/05/2568

59

บริษัท พีซีที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส คลินิกเทคนิคการแพทย์

4081/53

Accredited 12/01/2565 11/01/2569

60

ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4082/53

Accredited 23/06/2564 22/06/2568

61

โรงพยาบาลตรัง

4083/53

Accredited 03/05/2564 02/05/2566

62

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เอ็มที อินเตอร์เมด (บริษัท โกรว์ธ ไดแอกซ์ จำกัด)

4084/53

Accredited 01/12/2564 30/11/2568

63

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 

4085/53

Accredited 20/09/2564 19/09/2568

64

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

4086/53

Accredited 25/11/2563 24/11/2565

65

จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ สหคลินิก (บริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ จำกัด)

4087/53

Accredited 21/07/2564 20/07/2568

66

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

4088/54

Accredited
04/11/2564 03/11/2568

67

โรงพยาบาลเชียงดาว

4089/54

Accredited 14/05/2563 13/05/2565

68

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเชีย จำกัด (โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลาดพร้าว)

4090/54

Accredited
26/01/2565 25/01/2569

69

Clinical Laboratory Services (CLS), International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b)

4091/54

Accredited 21/07/2564 20/07/2568

70

โครงการวิจัย AMS-CMU&IRD Research Collaboration

4092/54

Accredited 08/09/2564 07/09/2568

71

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

4093/54

Accredited
23/12/2563 22/12/2565

72

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

4094/54

Accredited 04/11/2564 03/11/2568

73

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 

4095/54

Accredited

25/08/2563

24/08/2565

74

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

4096/54

Accredited 23/06/2564 22/06/2568

75

โรงพยาบาลวัฒนานคร

4097/54

Accredited 18/03/2565 17/03/2569

76

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

4098/54

Accredited 18/03/2565 17/03/2569

77

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

4099/54

Accredited

22/12/2564

21/12/2568

78

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต

4100/54

Accredited

04/11/2564

03/11/2568

79

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

4101/54

Accredited 06/10/2564 05/10/2568

80

คลินิกเทคนิคการแพทย์ เอเชีย แล็บบอราทอรี (บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด)

4102/54

Accredited 12/01/2565 11/01/2569

81

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย 

4103/54

Accredited 20/04/2565 19/04/2569

82

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง

4105/54

Accredited 23/09/2563 22/09/2565

83

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี 

4106/54

Accredited 22/12/2564 21/12/2568

84

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

4107/54

Accredited
27/10/2563 26/10/2565

85

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา 

4109/55

Accredited 09/06/2564 08/06/2568

86

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง 

4110/55

Accredited 27/10/2563 26/10/2565

87

ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

4112/55

Accredited 18/08/2564 17/08/2568

88

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา 

4113/55

Accredited 13/01/2564 12/01/2566

89

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสันป่าตอง

4115/55

Accredited

09/12/2563

08/12/2565

90

อาร์ไอเอคลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด)

4117/55

Accredited 22/12/2564 21/12/2568

91

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

4118/55

Accredited 10/02/2564 09/02/2566

92

ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4119/55

Accredited 25/11/2564

24/11/2568

93

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 

4121/55 Accredited
26/10/2564 25/10/2568

94

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.)

4123/55

Accredited 27/10/2563 26/10/2565

95

โครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4124/55

Accredited

13/01/2564 12/01/2566
96 โรงพยาบาลพิษณุเวช  

4125/55

Accredited 24/02/2564 23/02/2568
97 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4126/55

Accredited 31/10/2564 30/10/2568
98 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

4127/55

Accredited 29/07/2563 28/07/2565
99 แผนกวิจัยปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี 

4128/55

Accredited 25/05/2564 24/05/2566
100 โรงพยาบาลวัดเพลง

4129/56

Accredited 22/09/2564 21/09/2568
101 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก

4131/56

Accredited

21/02/2565

20/02/2569

102 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

4132/56

Accredited 12/01/2565 11/01/2569
103 ฝ่ายปรสิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

4133/56

Accredited 19/12/2564 18/12/2568
104

ห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

4134/57

Accredited

25/05/2564

24/05/2566

105 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

4135/57

In process 21/02/2563 20/02/2565

106

งานจุลชีววิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก  4137/57 Accredited 28/05/2563 27/05/2565

107

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 4139/57 Accredited 23/06/2563 22/06/2565

108

หน่วยวิจัยโรคเขตร้อน มหิดล-อ๊อกฟอร์ด
4140/57 Accredited
13/01/2564 12/01/2566

109

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 4141/57 Accredited 11/11/2563 10/11/2565

110

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน 4142/57 Accredited
10/02/2564 09/02/2568

111

บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด (คลินิกเทคนิคการแพทย์)
4143/57 Accredited 25/05/2564 24/05/2568

112

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางพยาธิวิทยากายวิภาคศูนย์พยาธิไฮเทคแล็บ (บริษัท ไฮเทค แล็ป จำกัด) 4144/57 Accredited 23/09/2563 22/09/2565

113

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 4145/57 Accredited 11/11/2563 10/11/2565

114

งานพยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 4146/57 Accredited 11/11/2563 10/11/2565

115

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร 4147/57 Accredited 09/06/2564 08/06/2568

116

บริษัท ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ จำกัด 4148/57 Accredited
22/09/2564 21/09/2568
117 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ *
4151/58 Accredited 23/06/2564 22/06/2568
118 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 4152/58 Accredited 22/12/2564 21/12/2568
119 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 4153/58 Accredited 01/12/2564 30/11/2568
120 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 4154/58 Accredited 12/01/2565 11/01/2569
121 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 4155/58 Accredited 25/11/2564 24/11/2568
122

หน่วยธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

4156/58 Accredited
18/08/2564 17/08/2568
123 สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า 4157/58 Accredited 12/01/2565 11/01/2569
124 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลพญาไท 3 4158/58 Accredited 16/03/2564 15/03/2568
125 คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซีเอ็มเอฟ แล็บ (บริษัท ซีเอ็มเอฟ แล็บ จำกัด) 4160/58 Accredited 08/09/2564 07/09/2568
126 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 4161/58 Accredited 08/12/2564 07/12/2568
127 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 4162/58 Accredited 15/02/2565 14/02/2569
128 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  4163/58 Accredited
10/02/2564 09/02/2566
129 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 4164/58 Accredited 13/01/2564 12/01/2566
130 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 4165/58 Accredited 18/08/2564 17/08/2568
131 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 4166/58 Accredited 16/03/2564 15/03/2566
132 โรงพยาบาลน่าน 4167/58 Accredited
22/09/2564 21/09/2568
133 งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4168/58 Accredited 22/12/2564 21/12/2568
134  บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาคลินิกเทคนิคการแพทย์นครสวรรค์ 4169/58 Accredited 23/04/2565  22/04/2569
135 กรุงเทพ เมดิคอล แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์(บริษัท กรุงเทพ เมดิคอล รอยัล กรุ๊ป จำกัด) 4170/58 In process 05/10/2563  22/04/2565
136 กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค 4171/58 Accredited 19/03/2565 18/03/2569
137 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย 4172/58 Accredited 16/01/2565 15/01/2569
138 หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4173/58 Accredited
13/01/2564 12/01/2566
139 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลเปาโล  สมุทรปราการ 4175/59 Accredited 14/05/2565 13/05/2569
140 หน่วยนิติเซโรวิทยา ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4176/59 Accredited 28/02/2565 27/02/2569
141 ฝ่ายพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 4177/59 Accredited 03/05/2565 02/05/2569
142

คลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย   หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4179/59 Accredited 28/04/2563 27/04/2565
143 ไลฟ์บาลานซ์คลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท ไลฟ์ บาลานซ์ เมธโธดอลโลจี จำกัด) 4181/59 Accredited 09/12/2563 08/12/2565
144

บริษัท ไทย รีโปรดักทีฟ เจเนติค จำกัด (คลินิคเทคนิคการแพทย์)

4182/59 Accredited 10/02/2564 09/02/2566
145 กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 4183/59 Accredited 23/12/2563 22/12/2565
146 โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา 4184/59 Accredited 16/03/2564 15/03/2568
147

บริษัท เน็กเจนเนอร์เรชั่น จีโนมิค จำกัด (เอ็นจีจีคลินิกเทคนิคการแพทย์)

4185/59 Accredited 21/02/2564 20/02/2568
148 งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4186/59 Accredited 31/03/2564 30/03/2566
149 บริษัท เมดิกา ลาบอราทอรี่ส์ จำกัด (เมดิกาลาบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) คลินิกเทคนิคการแพทย์) 4187/60 Accredited 25/01/2564 24/01/2566
150 ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4188/60 Accredited 10/02/2564 09/02/2568
151 คลินิกเมดิคอลไลน์แล็บ(บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด)
4189/60 Accredited 08/09/2564 07/09/2568
152 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 4190/60 Accredited 04/11/2564 03/11/2568
153 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ 4191/60 Accredited 08/12/2564 07/12/2568
154 โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 4192/60 Accredited 25/11/2564 24/11/2568
155 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 4193/60 Accredited 26/10/2564 25/10/2568
156 บริษัท ยู เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (คลินิกเทคนิคการแพทย์) 4194/60 Accredited 01/12/2564 30/11/2568
157 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 4195/60 Accredited 18/08/2564 17/08/2568
158 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี 4196/60 Accredited 25/11/2564 24/11/2568
159 บางกอกไซโตเจเนติกซ์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4197/60 Accredited 26/01/2565 25/01/2569
160 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลดีบุก 4198/60 Accredited 18/12/2564 17/12/2568
161 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น  4199/60 Accredited  21/02/2563 20/02/2565
162 คลินิกเทคนิคการแพทย์วิประกษิต (บริษัทแอท-ยีนส์ จำกัด) 4200/60 Accredited 15/02/2565 14/02/2569
163 ห้องปฏิบัติการงานบริการภาควิชาและคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4201/61 Accredited 23/04/2563 22/04/2565
164 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กบีเอ็มซี พลัส      (บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ จำกัด) 4202/61 Accredited 05/04/2565 04/04/2569
165 โรงพยาบาลขอนแก่น 4203/61 Accredited 20/04/2565 19/04/2569
166 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 4204/61 Accredited 24/05/2563 23/05/2565
167 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร 4205/61 Accredited
27/10/2563 26/10/2565
168 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 4206/61 Accredited
23/09/2563 22/09/2565
169 ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราตอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4207/61 Accredited
25/08/2563 24/08/2565
170

คลินิกเทคนิคการแพทย์กรุงเทพเมดิคัลแล็บ (บริษัท กรุงเทพเมดิคัลแล็บ จำกัด)

4208/61 Accredited
25/08/2563 24/08/2565
171 กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร 4209/61 Accredited 21/07/2564 20/07/2566
172 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 4210/61 Accredited 23/09/2563 22/09/2565
173 โรงพยาบาลบางโพ 4211/61 Accredited 27/09/2563 26/09/2565
174 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลศรีระยอง 4212/61 Accredited 29/11/2563 28/11/2565
175 มายจีโนมแลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4213/62 Accredited 21/01/2564 20/01/2566
176 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 4214/62 Accredited 16/03/2564 15/03/2566
177 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 4215/62 Accredited 07/07/2564

06/07/2566

178 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ 4216/62 Accredited 16/03/2564 15/03/2568
179 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 4217/62 Accredited 25/05/2564 24/05/2568
180 ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4218/62 Accredited 31/03/2564 30/03/2568
181 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกาวิละ 4219/62 Accredited 26/10/2564 25/10/2566
182 กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลอานันทมหิดล 4220/62 Accredited 04/08/2564 03/08/2568
183 NiNi Diagnostic Laboratory 4221/62 Accredited 21/07/2564 20/07/2568
184 N Health Myanmar Laboratory 4222/62 Accredited 18/08/2564 17/08/2568
185 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท 4223/62 Accredited 22/09/2564

21/09/2568

186 Centre Infectiology Lao-Christophe Merieux, Vientiane, Lao PDR 4224/62 Accredited 26/10/2564

25/10/2568

187 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ 4225/62 Accredited 21/07/2564 20/07/2568
188 ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4226/62 Accredited
01/12/2564 30/11/2568
189

ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

4227/62 Accredited 31/10/2564 30/10/2568
190 บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4229/62 Accredited 31/10/2564 30/10/2568
191

กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4230/62 Accredited 26/10/2564 25/10/2566
192 ไลฟ์ไดแอ็กคลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด) 4231/62 Accredited 26/01/2565 25/01/2569
193 คลินิกเทคนิคการแพทย์ เอ็มไอซีแลบ (บริษัท เมดิคอล อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด) 4232/63 Accredited 12/01/2565 11/01/2569
194 หน่วยปฏิบัติการชันสูตร ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4233/63 Accredited 12/01/2565 11/01/2569
195 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 4234/63 Accredited 15/02/2565 14/02/2569
196 คลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 4236/63 Accredited 21/02/2565 20/02/2569
197 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก 4237/63 Accredited 08/12/2564 07/12/2568
198 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 4238/63 Accredited 02/02/2565 01/02/2569
199 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย 4239/63 Accredited 03/05/2565 02/05/2569
200 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังทอง 4240/63 In process 23/04/2563 22/04/2565
201 ไพร์มคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา(บริษัท ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด) 4241/63 Accredited 14/05/2563 13/05/2565
202 ห้องปฏิบัติการทางซีรัมวิทยาของมนุษย์(บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด) 4242/63 Accredited 28/05/2563 27/05/2565
203

เดอะเบสท์เม็ดดิคอลแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท เดอะเบสท์เม็ดดิคอลแล็บ จำกัด)

4243/63 Accredited 28/05/2563 27/05/2565
204 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ 4244/63 Accredited 26/06/2563 25/06/2565
205 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา 4245/63 Accredited 29/07/2563 28/07/2565
206 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 4246/63 Accredited 29/07/2563 28/07/2565
207 ศูนย์สุขภาพอ๊อคซิแคร์ สหคลินิก (บริษัท เจ เอส เมดดิคอล เซนเตอร์ จำกัด) 4247/63 Accredited 25/08/2563 24/08/2565
208 คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์ (บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด) 4248/63 Accredited 23/09/2563 22/09/2565
209 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 4249/63 Accredited 23/09/2563 22/09/2565
210 คลินิกเทคนิคการแพทย์โกบอลพลัส ไดแอกนอสติกส์ (บริษัท แกรนด์ แปซิฟิก ซีอาร์โอ (ประเทศไทย)จำกัด) 4250/63 Accredited 23/09/2563 22/09/2565
211 โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง 4251/63 Accredited 27/10/2563 26/10/2565
212 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
4252/63 Accredited 27/10/2563 26/10/2565
213 โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา 4253/63 Accredited 25/11/2563 24/11/2565
214 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต 4254/63 Accredited 25/11/2563 24/11/2565
215 กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 4255/63 Accredited 09/12/2563 08/12/2565
216 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ 4256/63 Accredited 23/12/2563 22/12/2565
217 ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 4257/64 Accredited 24/02/2564 23/02/2566
218 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช 4258/64 Accredited 24/02/2564 23/02/2566
219 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลวัฒนการแพทย์ อ่าวนาง 4259/64 Accredited 16/03/2564 15/03/2566
220 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 4260/64 Accredited 31/03/2564 30/03/2566
221 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 4261/64 Accredited 07/04/2564 06/04/2566
222 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ 4262/64 Accredited 07/04/2564 06/04/2566
223 งานเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4263/64 Accredited 07/05/2564 06/05/2566
224 วินเซลล์คลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด) 4264/64 Accredited 09/06/2564 08/06/2568
225 คลินิกเทคนิคการแพทย์น้ำทองแล็บ เซนเตอร์ 4265/64 Accredited 09/06/2564 08/06/2566
226 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาคลินิกเทคนิคการแพทย์ระยอง
4266/64 Accredited 04/08/2564 03/08/2568
227 บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด สาขา โรงพยาบาลบี เอ็น เอช 4267/64 Accredited 18/08/2564 17/08/2568
228 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ 4268/64 Accredited 06/10/2564 05/10/2568
229 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 4269/64 Accredited 26/10/2564 25/10/2568
230 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร 4270/64 Accredited 25/11/2564

24/11/2568

231 กลุ่มงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 4271/64 Accredited 08/12/2564 07/12/2568
232 ห้องปฏิบัติการ บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลสหคลินิก สาขา 2 4272/64 Accredited 08/12/2564 07/12/2568
233 กลุ่มห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 4273/64 Accredited 22/12/2564 21/12/2568
234 ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 4274/65 Accredited 12/01/2565 11/01/2569
235 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 4275/65 Accredited 26/01/2565 25/01/2569
236 บริษัท กรุงเทพอณูพันธุศาสตร์ จำกัด 4276/65 Accredited 26/01/2565 25/01/2569
237 กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 4277/65 Accredited 02/02/2565 01/02/2569
238 แผนกพยาธิวิทยา, โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ 4278/65 Accredited 02/02/2565 01/02/2569
239

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมพยาธิวิทยาพาโทโลจีไดแอกโนสติก (บริษัทพาโทโลจี ไดแอกโนสติก เซ็นเตอร์ จำกัด)

4279/65 Accredited 02/02/2565 01/02/2569
240 กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 4280/65 Accredited 15/02/2565 14/02/2569
241 เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. สหคลินิก (บริษัท เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. การแพทย์ จำกัด) 4281/65 Accredited 18/03/2565 17/03/2569
242 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก 4282/65 Accredited 18/03/2565

17/03/2569

243 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 4283/65 Accredited 18/03/2565 17/03/2569
244 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี 4284/65 Accredited 05/04/2565 04/04/2569
245 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี 4285/65 Accredited 05/04/2565 04/04/2569
246 หน่วยธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ จังหวัดพะเยา 4286/65 Accredited 05/04/2565 04/04/2569
247 กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 4287/65 Accredited 05/04/2565 04/04/2569
248 คลินิกเทคนิคการแพทย์ซาโนมิคส์ (บริษัท ซาโนมิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด) 4288/65 Accredited 20/04/2565 19/04/2569
249 กองพยาธิกรรมและกองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 4289/65 Accredited 03/05/2565 02/05/2569

 หมายเหตุ:   

      ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003

    *  ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง  ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 , ISO 15190:2003 , ISO 22870:2016

   ** ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO 15190:2003
    

   In process : อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้จนกว่า

                   จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ