ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์หรือชันสูตรสาธารณสุข (ISO15189)

 ที่

ห้องปฏิบัติการ

 หมายเลขทะเบียน

สถานะ

 วันที่ได้รับการรับรอง

 ถึงวันที่

           

คลินิกเทคนิคการแพทย์แลปพลัสวัน (บริษัท แลป พลัส วัน จำกัด)

 4004/46

Accredited

29/10/2560

28/10/2562

2

โปรแล็บสหคลินิก (บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด)

 4005/46

Accredited

25/04/2562

24/04/2564

3

ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 4006/47 

Accredited

08/06/2560

07/06/2562

4

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 

 4007/47 

Accredited

25/07/2560

24/07/2562

5

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

4010/47

Accredited 20/07/2561 19/07/2563

6

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

4111/47

Accredited 27/09/2561 26/09/2563

7

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดสาขาโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

4114/47

Accredited  06/03/2561 05/03/2563

8

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

 4120/47

Accredited  31/08/2560 30/08/2562

9

ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล *

4011/48 

Accredited 17/03/2562

16/03/2564

10

บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด 

4012/48

Accredited

26/04/2561

25/04/2563

11

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วไปเปาโลพหลโยธิน 

4013/48

Accredited 28/12/2560 27/12/2562

12

ห้องปฏิบัติการกลุ่มมาตรฐานการตรวจวินิจฉัย สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค 

4014/48

Accredited 28/12/2560 27/12/2562

13

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด (คลินิกเทคนิคการแพทย์)
     4015/49 Accredited 18/04/2562 17/04/2564

14

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4016/49

Accredited  21/03/2560 20/03/2562

15

ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

4017/49

Accredited 28/07/2561 27/07/2563

16

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

4018/49

Accredited  28/08/2561 27/08/2563

17

โรงพยาบาลลานนา

4019/49

Accredited  27/02/2560 26/02/2562

18

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

4020/49

Accredited  29/11/2561 28/11/2563

19

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11  สุราษฎร์ธานี

4021/49

Accredited 25/01/2562 24/01/2564

20

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 

4022/49

Accredited  29/11/2561 28/11/2563

21

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

4023/49

Accredited 13/12/2561 12/12/2563

22

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

4024/49

Accredited 13/12/2561 12/12/2563

23

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

4025/49

Accredited  27/12/2561 26/12/2563

24

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

 4026/49

Accredited 27/12/2561 26/12/2563

25

งานปฏิบัติการชันสูตร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4027/49

 Accredited  09/11/2560 08/11/2562

26

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี *

 4033/50

Accredited  29/11/2561 28/11/2563

27

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

4034/50

Accredited

 13/12/2561

12/12/2563

28

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

4035/50

Accredited  27/07/2560 26/07/2562

29

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ *

 4036/50

Accredited  31/08/2560 30/08/2562

30

โรงพยาบาลนนทเวช

 4037/50

# In process (A)  23/12/2559 22/12/2561

31

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

 4038/50

Accredited  16/01/2561 15/01/2563

32

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10  อุบลราชธานี 

 4039/50

Accredited  26/04/2561 25/04/2563

33

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 

 4041/50

Accredited  30/11/2560 29/11/2562

34

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

 4042/50

Accredited  04/04/2561 03/04/2563

35

ห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 4047/50

Accredited  23/08/2561 22/08/2563

35

ห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาตจวิทยา

4047/50

Accredited  23/08/2561 22/08/2563

35

ห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาอายุรศาสตร์

4047/50

Accredited  23/08/2561 22/08/2563
  35 ห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์พิษวิทยาศิริราช

4047/50

Accredited  23/08/2561 22/08/2563

35

ห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

4047/50

Accredited  23/08/2561 22/08/2563

35

ห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถานส่งเสริมการวิจัย

4047/50

Accredited  23/08/2561 22/08/2563

35

ห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชารังสีวิทยา

4047/50

Accredited  23/08/2561 22/08/2563

36

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ 

4048/50

Accredited

 23/08/2561

22/08/2563

37

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

4049/50

Accredited  21/03/2560 20/03/2562

38

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

4032/50

Accredited  20/07/2561 19/07/2563

39

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดเล็ก

4052/51

Accredited  29/11/2561 28/11/2563

40

บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด 

4053/51

Accredited  23/03/2561 22/03/2563

41

สถานเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

4054/51

Accredited  05/04/2560 04/04/2562

42

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

4055/51

Accredited  24/05/2561 23/05/2563

43

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4056/51

Accredited  25/10/2561 24/10/2563

44

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลพญาไท 2 

4057/51

Accredited 18/02/2561 17/02/2563

45

โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

4058/51

Accredited  12/11/2560 11/11/2562

46

ห้องปฏิบัติการ เอส เอ อาร์ ที คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช (บริษัท ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. (ประเทศไทย) จำกัด)

4060/51

Accredited  11/08/2561 10/08/2563

47

ห้องปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา

4061/51

Accredited  15/02/2561 14/02/2563

48

ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4062/51

Accredited

 25/10/2561

24/10/2563

49

ห้องปฏิบัติการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 6.1 ศรีราชา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 

4064/52

Accredited  10/03/2561 09/03/2563

50 

ห้องปฏิบัติการโรติดต่อนำโดยแมลง 5.1 กาญจนบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 

4065/52

Accredited  27/10/2561 26/10/2563

51

บริษัท ทีแอลซีอุดรแลบเซ็นเตอร์ จำกัด สาขาอุดรธานี

4066/52

Accredited  19/07/2560 18/07/2562

52

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4067/52

Accredited  21/01/2562 20/01/2564

53

บริษัท อุบลเอแอนด์เอ็มแลบ จำกัด (ท็อปแลบคลินิกเทคนิคการแพทย์)

4068/52

Accredited 13/12/2561 12/12/2563

54

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4069/52

Accredited  25/01/2560 24/01/2562

55

โรงพยาบาลลำพูน

4070/52

Accredited  21/03/2560 20/03/2562

56 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง *

4072/52

Accredited  27/07/2560 26/07/2562

57

โรงพยาบาลยะลา

4076/53

Accredited  26/11/2560 25/11/2562

58

บริษัท ไบโอโมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

4077/53

Accredited  24/05/2561 23/05/2563

59

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์

4078/53

Accredited  29/10/2560 28/10/2562

60

โรงพยาบาลราชบุรี

4079/53

Accredited  28/09/2560 27/09/2562

61

ฝ่ายธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

4080/53

Accredited  24/03/2562 23/03/2564

62

บริษัท พีซีที ลาบอราเตอรี่ เซอร์วิส คลินิกเทคนิคการแพทย์

4081/53

Accredited  28/12/2560 27/12/2562

63

ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4082/53

Accredited  24/05/2560 23/05/2562

64

โรงพยาบาลตรัง

4083/53

Accredited  11/07/2561 10/07/2563

65

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เอ็ม ที อินเตอร์เมด

4084/53

Accredited  29/03/2562 28/03/2564

66

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 

4085/53

Accredited  20/09/2560 19/09/2562

67

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

4086/53

Accredited  20/07/2561 19/07/2563

68

จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ สหคลินิก (บริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ จำกัด)

4087/53

Accredited  21/02/2562 20/02/2564

69

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

4088/54

Accredited  25/01/2560 24/01/2562

70

โรงพยาบาลเชียงดาว

4089/54

Accredited  07/03/2561 06/03/2563

71

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลาดพร้าว(บริษัทห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเชีย จำกัด)

4090/54

Accredited 28/09/2560 27/09/2562

72

The Diagnostic Services of Clinical and Research Laboratories International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b)

4091/54

Accredited 05/04/2560 04/04/2562

73

โครงการวิจัย IRD UMI 174  PHPT Laboratory 

4092/54

Accredited 29/06/2560 28/06/2562

74

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

4093/54

Accredited 11/07/2561 10/07/2563

75

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา       โรงพยาบาลโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4

4094/54

Accredited 19/10/2560 18/10/2562

76

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 

4095/54

Accredited

28/06/2561

27/06/2563

77

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

4096/54

Accredited 10/05/2562 09/05/2564

78

โรงพยาบาลวัฒนานคร

4097/54

Accredited 15/02/2561 14/02/2563

79

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

4098/54

Accredited 24/08/2560 23/08/2562

80

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

4099/54

Accredited

 30/11/2560

29/11/2562

81

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต

4100/54

Accredited

09/11/2560

08/11/2562

82

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

4101/54

Accredited 27/07/2560 26/07/2562

83

เอเชียแล็บบอราทอรี่คลินิก  (บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด)

4102/54

Accredited 29/11/2560 28/11/2562

84

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย 

4103/54

Accredited 08/01/2561 07/01/2563

85

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

4104/54

Accredited 28/12/2560 27/12/2562

86

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง

4105/54

Accredited 23/08/2561 22/08/2563

87

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี 

4106/54

Accredited 28/12/2560 27/12/2562

88

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

4107/54

Accredited 28/07/2561 27/07/2563

89

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา 

4109/55

Accredited 21/02/2562 20/02/2564

90

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ พระประแดง 

4110/55

Accredited 23/08/2561 22/08/2563

91

ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

4112/55

## In process (A) 24/11/2559 23/11/2561

92

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา 

4113/55

Accredited 13/12/2561 12/12/2563

93

โรงพยาบาลสันป่าตอง

4115/55

Accredited

25/10/2561

24/10/2563

94

บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์

4117/55

Accredited 25/04/2560 24/04/2562

95

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

4118/55

Accredited 29/11/2561 28/11/2563

96

ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ

     4119/55

Accredited 21/03/2560

20/03/2562

97

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 

     4121/55 Accredited 21/03/2560 20/03/2562

98

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

4123/55

Accredited 27/10/2561 26/10/2563

99

โครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4124/55

Accredited

13/12/2561 12/12/2563
100 โรงพยาบาลพิษณุเวช  

4125/55

Accredited 23/01/2562 22/01/2564
101  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4126/55

Accredited 25/04/2560 24/04/2562
102 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

4127/55

Accredited 28/06/2561 27/06/2563
103 โรงพยาบาลเวชธานี 

4128/55

Accredited 26/12/2561 25/12/2563
104 โรงพยาบาลวัดเพลง

4129/56

Accredited 28/04/2560 27/04/2562
105 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก

4131/56

Accredited

01/02/2561

31/01/2563

106 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

4132/56

Accredited 19/12/2560 18/12/2562
107 ฝ่ายปรสิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

4133/56

Accredited 19/12/2560 18/12/2562
108

หน่วยปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

4134/57

Accredited

27/12/2561

26/12/2563

109 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย 

4135/57

Accredited 08/01/2561 07/01/2563

110

สถาบันโรคทรวงอก  4137/57 Accredited 28/04/2561 27/04/2563

111

คลินิกเทคนิคการแพทย์ บริษัทขอนแก่น ทีแอลซีแลบเซ็นเตอร์ จำกัด  4138/57 Accredited 18/02/2561 17/02/2563

112

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 4139/57 Accredited 23/06/2561 22/06/2563

113

หน่วยวิจัยโรคเขตร้อน มหิดล-อ๊อกฟอร์ด
4140/57 Accredited 23/08/2561 22/08/2563

114

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 4141/57 Accredited 23/08/2561 22/08/2563

115

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน 4142/57 Accredited 25/01/2562 24/01/2564

116

บริษัทอินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด 4143/57 Accredited 29/03/2562 28/03/2564

117

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางพยาธิวิทยากายวิภาคศูนย์พยาธิไฮเทคแล็บ (บริษัท ไฮเทค แล็ป จำกัด) 4144/57 Accredited 23/09/2561 22/09/2563

118

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 4145/57 Accredited 27/09/2561 26/09/2563

119

หน่วยพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 4146/57 Accredited 30/10/2561 29/10/2563

120

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร 4147/57 Accredited 05/04/2560 04/04/2562

121

บริษัท ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์   4148/57 Accredited 08/06/2560 07/06/2562

122

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 4149/58 Accredited 19/10/2560 18/10/2562

123

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 4150/58 ## In process (A) 27/02/2560 26/02/2562

124

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  4151/58 Accredited 18/04/2562 17/04/2564

125

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 4152/58 Accredited 30/11/2560 29/11/2562

126

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 4153/58 Accredited 10/05/2562 09/05/2564

127

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 4154/58 Accredited 19/10/2560 18/10/2562

128

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 4155/58 Accredited 30/11/2560 29/11/2562

129

หน่วยธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

4156/58 Accredited 08/06/2560 07/06/2562

130

สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า 4157/58 Accredited 06/07/2560 05/07/2562

131

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็ม จำกัด สาขาโรงพยาบาลพญาไท 3 4158/58 Accredited 31/03/2560 30/03/2562

132

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 4159/58 Accredited 28/09/2560 27/09/2562

133

คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซีเอ็มเอฟ แล็บ (บริษัท ซีเอ็มเอฟ แล็บ จำกัด) 4160/58 Accredited 31/08/2560 30/08/2562

134

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 4161/58 Accredited 11/09/2560 10/09/2562

135

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 4162/58 Accredited 28/09/2560 27/09/2562

136

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  4163/58 Accredited 11/07/2561 10/07/2563

137

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 4164/58 Accredited 28/06/2561 27/06/2563

138

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 4165/58 # In process (A) 19/05/2560 18/05/2562

139

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 4166/58 Accredited 28/06/2561 27/06/2563

140

โรงพยาบาลน่าน 4167/58 Accredited 19/08/2560 18/08/2562

141

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4168/58 Accredited 09/11/2560 08/11/2562

142

 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาคลินิกเทคนิคการแพทย์นครสวรรค์  4169/58 Accredited 16/01/2561  15/01/2563

143

โปรเซ็นทรัลแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ (หจก.โปรเซ็นทรัล รอยัล กรุ๊ป) 4170/58 Accredited 27/03/2561  26/03/2563

144

กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรค  แห่งชาติ สำนักวัณโรค 4171/58 Accredited 28/12/2560 27/12/2562

145

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย 4172/58 Accredited 23/12/2560 22/12/2562

146

หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4173/58 Accredited 11/07/2561 10/07/2563

147

โรงพยาบาลเปาโล  สมุทรปราการ 4175/59 Accredited 29/02/2561 28/02/2563

148

หน่วยนิติเซโรวิทยา ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 4176/59 Accredited 28/02/2561 27/02/2563

149

ฝ่ายพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 4177/59 Accredited 01/04/2561 31/03/2563

150

ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4178/59 Accredited 01/04/2561 31/03/2563

151

คลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย   หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4179/59 Accredited 28/04/2561 27/04/2563

152

ไลฟ์บาลานซ์คลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท ไลฟ์ บาลานซ์ เมธโธดอลโลจี จำกัด) 4181/59 Accredited 23/06/2561 22/06/2563

153

บริษัท ไทย รีโปรดักทีฟ เจเนติค จำกัด (คลินิคเทคนิคการแพทย์)

4182/59 Accredited 31/08/2561 30/08/2563

154

กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 4183/59 Accredited 25/10/2561 24/10/2563

155

โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น วัฒนา 4184/59 Accredited 21/02/2562 20/02/2564

156

บริษัท เน็กเจนเนอร์เรชั่น จีโนมิค จำกัด (เอ็นจีจีคลินิกเทคนิคการแพทย์)

4185/59 Accredited 21/02/2562 20/02/2564

157

งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4186/59 Accredited 06/10/2561 05/10/2563

158

บริษัท เมดิกา ลาบอราทอรี่ส์ จำกัด (เมดิกาลาบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) คลินิกเทคนิคการแพทย์) 4187/60 Accredited 25/01/2562 24/01/2564

159

ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  4188/60  Accredited    25/01/2562  24/01/2564

160

คลินิกเมดิคอลไลน์แล็บ(บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด)
4189/60 Accredited 05/04/2562 04/04/2564

161

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 4190/60 Accredited 25/04/2560 24/04/2562

162

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลสิริโรจน์ 4191/60 Accredited 25/04/2560 24/04/2562

163

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 4192/60 Accredited 08/06/2560 07/06/2562

164

โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค 4193/60 Accredited 06/07/2560 05/07/2562

165

บริษัท อุบลเวลเนสเซ็นเตอร์ จำกัด 4194/60 Accredited 06/07/2560 05/07/2562

166

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 4195/60 Accredited 11/09/2560 10/09/2562

167

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี 4196/60 Accredited 30/11/2560 29/11/2562

168

บริษัท บางกอกไซโตเจเนติกซ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช 4197/60 Accredited 28/12/2560 27/12/2562

169

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลดีบุก 4198/60 Accredited 28/12/2560 27/12/2562

170

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น  4199/60  Accredited  28/12/2560 27/12/2562

171

คลินิกเทคนิคการแพทย์วิประกษิต (บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด) 4200/60 Accredited 28/12/2560 27/12/2562

172

ห้องปฏิบัติการงานบริการภาควิชาและคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4201/61 Accredited 16/01/2561 15/01/2563
173 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กบีเอ็มซี พลัส      (บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ จำกัด) 4202/61 Accredited 27/03/2561 26/03/2563
174 โรงพยาบาลขอนแก่น 4203/61 Accredited 04/04/2561 03/04/2563
175 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 4204/61 Accredited 24/05/2561 23/05/2563
176 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร 4205/61 Accredited 11/07/2561 10/07/2563
177 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 4206/61 Accredited 11/07/2561 10/07/2563
178 ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราตอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4207/61 Accredited 11/07/2561 10/07/2563
179

คลินิกเทคนิคการแพทย์กรุงเทพเมดิคัลแล็บ (บริษัท กรุงเทพเมดิคัลแล็บ จำกัด)

4208/61 Accredited 20/07/2561 19/07/2563
180 กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร 4209/61 Accredited 23/08/2561 22/08/2563
181 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 4210/61 Accredited 23/08/2561 22/08/2563

182

โรงพยาบาลบางโพ 4211/61 Accredited 27/09/2561 26/09/2563
183 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลศรีระยอง 4212/61 Accredited 29/11/2561 28/11/2563
184 มายจีโนมแลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4213/62 Accredited 21/01/2562 20/01/2564
185 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 4214/62 Accredited 21/01/2562 20/01/2564
186 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 4215/62 Accredited 21/01/2562

20/01/2564

187 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ 4216/62 Accredited  21/02/2562 20/02/2564
188 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 4217/62 Accredited 29/03/2562 28/03/2564
189 ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4218/62 Accredited 29/03/2562 28/03/2564
190 กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกาวิละ 4219/62 Accredited 10/05/2562 09/05/2564
191 กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลอานันทมหิดล 4220/62 Accredited 10/05/2562 09/05/2564

      ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003

   *  ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง  ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 , ISO 15190:2003 , ISO 22870:2006

# In process : ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการรับรอง

## In process : ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง

    (A) : อยู่ระหว่างแก้ไขข้อบกพร่องของห้องปฏิบัติการ

    (B) : อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ตรวจประเมิน

    (C) : อยู่ระหว่างเข้าคณะกรรมการ

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ