ค้นหาข้อมูล

การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาเคมีคลินิก

วัตถุประสงค์

     เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ Glucose, BUN, Creatinine, Uric acid, Total cholesterol, Total protein, Albumin, Total bilirubin, Sodium, Potassium, Chloride, Triglyceride, HDLc, AST และ ALT

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการสมาชิก
     ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สังกัดภาครัฐและเอกชนที่สามารถตรวจวิเคราะห์ทางเคมีได้ไม่น้อยกว่า 5 รายการทดสอบ โดยต้องระบุรายการทดสอบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์มาในใบสมัครด้วย

จำนวนห้องปฏิบัติการที่เป็นสมาชิกในปัจจุบัน
     775 แห่ง

วัตถุทดสอบ
     Commercial lyophilized human serum ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรระดับนานาชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ
     ปีละ 3 ครั้ง โดยจัดส่งวัตถุทดสอบให้ประมาณเดือน ธันวาคม เมษายน และสิงหาคม

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก
     สมาชิกจะได้รับสรุปการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการและคำแนะนำทางวิชาการ ภายใน 8 สัปดาห์หลังจัดส่งตัวอย่างทดสอบ

ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกรายปี 
     2,000 บาท

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ