ค้นหาข้อมูล

การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลชีววิทยาคลินิก

วัตถุประสงค์

     เพื่อประเมินคุณภาพการเพาะเลี้ยง วินิจฉัย และจำแนกเชื้อแบคทีเรีย การทดสอบความไวของแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ การย้อมสีทนกรด โดยการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการสมาชิก
     ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สังกัดภาครัฐและเอกชน

จำนวนห้องปฏิบัติการที่เป็นสมาชิกในปัจจุบัน
     895 แห่ง

วัตถุทดสอบ
    เชื้อแบคทีเรีย (pure culture) บรรจุในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ
    สเมียร์เชื้อแบคทีเรียบนแผ่นกระจกสำหรับย้อมสีแกรม
    สเมียร์เสมหะสำหรับย้อมสีทนกรด

ระยะเวลาดำเนินการ
    ปีละ 3 ครั้ง โดยจัดส่งวัตถุทดสอบให้ประมาณเดือน พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ และพฤษภาคม

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก
    สมาชิกจะได้รับสรุปการเปรียบเทียบผลการตรวจวินิจฉัยระหว่างห้องปฏิบัติการ ภายใน 8 สัปดาห์หลังจัดส่งตัวอย่างทดสอบ

ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกรายปี 
    1,500 บาท สำหรับรายการทดสอบ Bacterial identification, Antibiotic susceptibility test, AFB, Gram's Stain 
    1,000 บาท สำหรับรายการทดสอบ AFB, Gram's Stain

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ