ค้นหาข้อมูล

การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาโลหิตวิทยา

วัตถุประสงค์ 

     เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ WBC Count, RBC Count, Platelet Count, Hb, Hct, Differential WBC Count, Identification RBC morphology และ Platelet estimate โดยการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
      กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการสมาชิก 
      ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สังกัดภาครัฐและเอกชน

จำนวนห้องปฏิบัติการที่เป็นสมาชิกในปัจจุบัน 
      919 แห่ง

วัตถุทดสอบ
     Commercial blood suspension ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรระดับนานาชาติ
สเมียร์เลือดคนที่ย้อมสี Wright-Giemsa

ระยะเวลาดำเนินการ 
      ปีละ 3 ครั้ง โดยส่งวัตถุทดสอบให้ประมาณ เดือนตุลาคม กุมภาพันธ์ และมิถุนายน

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก 
      สรุปผลการประเมินจะส่งให้สมาชิกภายในเวลา 8 สัปดาห์หลังจัดส่งตัวอย่างทดสอบ

ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกรายปี 
      3,000 บาท สำหรับรายการทดสอบ WBC count, RBC count, Platelet count, Hemoglobin, Hematocrit, Differentail WBC count, Identification RBC morphology, Platelet estimation บนสเมียร์เลือด 
      1,000 บาท สำหรับรายการทดสอบ Differentail WBC count, Identification RBC morphology, Platelet estimation บนสเมียร์เลือด

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ