ค้นหาข้อมูล

การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิค

วัตถุประสงค์

     เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ การตรวจตะกอนอุจจาระเพื่อหาไข่ตัวอ่อนของปรสิต ตรวจตะกอนปัสสาวะเพื่อหาผลึกเซลล์ คาสท์ ฯลฯ และ ตรวจสเมียร์เพื่อหา blood parasite โดยการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการสมาชิก
     ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สังกัดภาครัฐและเอกชน

จำนวนห้องปฏิบัติการที่เป็นสมาชิกในปัจจุบัน
     916 แห่ง

วัตถุทดสอบ
     ตะกอนปัสสาวะที่ใส่สารเพื่อรักษาสภาพ
     ตะกอนอุจจาระ ที่ใส่สารเพื่อรักษาสภาพ
     สเมียร์เลือดย้อมสี Wright-Giemsa สำหรับตรวจหา blood parasite

ระยะเวลาดำเนินการ
     ปีละ 3 ครั้ง โดยการส่งวัตถุทดสอบให้ประมาณเดือน พฤศจิกายน มีนาคม กรกฎาคม

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก
     สรุปผลการประเมินจะส่งให้สมาชิกภายในเวลา 8 สัปดาห์หลังจัดส่งตัวอย่างทดสอบ

ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกรายปี
     1,500 บาท

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ