ค้นหาข้อมูล

การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

วัตถุประสงค์

     เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ HBs Ag Test และ Syphilis Test โดยการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการสมาชิก
     ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สังกัดภาครัฐและเอกชน

จำนวนห้องปฏิบัติการที่เป็นสมาชิกในปัจจุบัน
     624 แห่ง

วัตถุทดสอบ
     Serum (liquid form) สำหรับตรวจ Hepatitis B Antigen และ Syphilis Test

ระยะเวลาดำเนินการ
     ปีละ 3 ครั้ง โดยจัดส่งวัตถุทดสอบให้ประมาณเดือน มกราคม มีนาคม และมิถุนายน (กรกฎาคม)

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก
     สรุปผลประเมินส่งให้สมาชิกภายในเวลา 8 สัปดาห์หลังจัดส่งตัวอย่างทดสอบ

ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกรายปี 
     3,000 บาท

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ