ค้นหาข้อมูล

การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาธนาคารเลือด

วัตถุประสงค์

     เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของการตรวจหาหมู่เลือด ABO Rh และ unexpected antibody screening test และ unexpected antibody identification โดยการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการสมาชิก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการสมาชิก
     ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สังกัดภาครัฐและเอกชน

จำนวนห้องปฏิบัติการที่เป็นสมาชิกในปัจจุบัน
     568 แห่ง

วัตถุทดสอบ
     Red blood cell suspension in alserver's solution และ Serum จำนวน 3 ชุดตัวอย่างสำหรับหาหมู่เลือดระบบ ABO grouping (ด้วยวิธี cell grouping Rh grouping และ serum grouping) unexpected Ab screening test และ unexpected Ab identification

ระยะเวลาดำเนินการ
     ปีละ 3 ครั้งโดยจัดวัตถุทดสอบให้ประมาณ เดือนพฤศจิกายน มีนาคม กรกฎาคม

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก
     - สรุปผลการประเมินส่งให้สมาชิกภายใน 8 สัปดาห์
     - สรุปรายงานประจำปีให้แก่สมาชิกเมื่อสิ้นสุดการประเมินผลครั้งที่ 3 ของแต่ละปี
     - ประกาศนียบัตรการรายงานผลอย่างต่อเนื่องครบ 3 ครั้งในแต่ละปี

ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกรายปี 
     1,000 บาท สำหรับรายการทดสอบ ABO & Rh grouping 2 ชุด
     2,000 บาท สำหรับรายการทดสอบ ABO & Rh grouping Unexpected antibody screening และ unexpected antibody identification 3 ชุด

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ