ค้นหาข้อมูล

การประเมินคุณภาพการตรวจแอนติเอชไอวี

วัตถุประสงค์

     เพื่อการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ anti HIV โดยห้องปฏิบัติการสมาชิกสามารถใช้ผลการทดสอบความชำนาญเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการตรวจ anti HIV และทำให้ผู้ดำเนินการสามารถรวบรวมข้อมูลของห้องปฏิบัติการต่างๆ ด้านการตรวจวิเคราะห์ anti HIV

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตาราง หน่วยงานที่ดำเนินการและพื้นที่รับผิดชอบการตรวจแอนติเอชไอวี 
หน่วยงานดำเนินการ พื้นที่รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรุงเทพฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ เขตภาคเหนือ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สงขลา เขตภาคใต้
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชลบุรี เขตภาคตะวันออกและภาคกลาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุดรธานี เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ประสานแผนรวม
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกห้องปฏิบัติการเข้าร่วมสมาชิก
     ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศมีสิทธิสมัครเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญ โดยต้องกรอกแบบสอบถามและสมัครเป็นสมาชิกของแผนงาน ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

จำนวนห้องปฏิบัติการที่เป็นสมาชิกในปัจจุบัน 
     มากกว่า 1,000 แห่ง
ตัวอย่างทดสอบ
     Inactivated serum จากผู้บริจาคโลหิต ทั้งจากผู้ติดเชื้อและคนปกติ ที่ทราบประวัติและผ่านการตรวจอย่างละเอียดต่อ anti HIV, HIV p24 antigen, HBsAg และ Anti HCV จะถูกส่งถึงห้องปฏิบัติการสมาชิกโดยตรงทางไปรษณีย์ โดยไม่แช่เย็น

ระยะเวลาดำเนินการ
     ปีละ 3 ครั้ง โดยจัดส่งตัวอย่างให้ในเดือน ธ.ค. มี.ค. มิ.ย.

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก
     การส่งตัวอย่างและการส่งรายงานทุกครั้งจะมีจดหมายชี้แจงหรือแจ้งข่าวกับสมาชิก โดยห้องปฏิบัติการสมาชิกจะได้รับรายงานเบื้องต้นซึ่งเป็นผลการตรวจโดยผู้ดำเนินแผนงาน รวมทั้งรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผลสรุปของการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการแต่ละครั้ง
ห้องปฏิบัติการที่ร่วมแผนทดสอบความชำนาญอย่างสม่ำเสมอ จะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมโครงการ (certificate of participation) จากหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน

ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกรายปี 
     - Serology ราคา 2,500 บาท
     - HIV ในกระแสเลือด 20,000 บาท

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ