ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: (1322/63)

ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

 

ที่อยู่ ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา   อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ผู้ติดต่อ  นายดอกรัก ฤทธิ์จีน
E-mail:  Dokrakcdc5@hotmail.com
โทรศัพท์  044-212900
โทรสาร   044-218018 / 044- 218300

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน  ISO/IEC 17025: 2017  ให้ไว้   ณ  วันที่   23/07/2563  ถึงวันที่   22/07/2565 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ