ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: (1320/63)

ส่วนงานตรวจวิเคราะห์เคมี แผนกควบคุมคุณภาพยา

บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงคอไห  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ผู้ติดต่อ  ภก.สุกฤต  ขันพานนท์
E-mail:  sukrit0907@gmail.com
โทรศัพท์ 02-159-0234 ต่อ 127
โทรสาร    -

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน  ISO/IEC 17025: 2017  ให้ไว้   ณ  วันที่   28/05/2563  ถึงวันที่   27/05/2565 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ