ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: (1316/63)

บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
 

ที่อยู่ เลขที่ 952 อาคารรามาแลนด์ ชั้น 14 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ติดต่อ นายสิริชัย เธียรรัตนกุล

โทรศัพท์: 0 28257000
โทรสาร : 0 28257111
อีเมล์: sirichai@nagase.co.th


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่  19/03/2563  ถึงวันที่ 18/03/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ