ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงาน จำนวน
ดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุง
ภาพรวมทุกเขตสุขภาพ 381 แห่ง  pdf  10/08/2563

ผลการดำเนินงาน
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
จำนวน(แห่ง)
ดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุง
เขตสุขภาพที่ 1 (ศวก.ที่ 1 เชียงใหม่) 9   pdf  09/07/2563
เขตสุขภาพที่ 1 (ศวก.ที่ 1/1 เชียงราย) 17   pdf  28/05/2563
เขตสุขภาพที่ 2 24   pdf  28/05/2563
เขตสุขภาพที่ 3 5   pdf  09/07/2563
เขตสุขภาพที่ 4 48   pdf  10/08/2563
เขตสุขภาพที่ 5 37   pdf  09/07/2563
เขตสุขภาพที่ 6 22   pdf  28/05/2563
เขตสุขภาพที่ 7 29   pdf  07/04/2563
เขตสุขภาพที่ 8 51   pdf  28/05/2563
เขตสุขภาพที่ 9 38   pdf  10/08/2563
เขตสุขภาพที่ 10 26   pdf  09/07/2563
เขตสุขภาพที่ 11 (ศวก.ที่ 11 สุราฏร์ธานี) 30   pdf  09/07/2563
เขตสุขภาพที่ 11 (ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต) 5   pdf  07/04/2563
เขตสุขภาพที่ 12 (ศวก.ที่ 12 สงขลา) 21   pdf  28/05/2563
เขตสุขภาพที่ 12 (ศวก.ที่ 12/1 ตรัง) 10   pdf  07/04/2563
เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร 10   pdf  07/04/2563

    ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยที่ออกจากระบบการรับรองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงาน
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
จำนวน
ดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุง
การรายงานผลเฝ้าระวัง ปี 2562 33 แห่ง  pdf  11/02/2563
การต่ออายุ ปี 2562 235 แห่ง  pdf  11/02/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ