ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1307/62)

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพ (AMS-BAT)
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่     คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ผู้ติดต่อ     นางพรพิมล มูลน้อย

โทรศัพท์   053-946-027 ต่อ 103

โทรสาร     053-289-300

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 27/04/2563 ถึงวันที่ 16/01/2564

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ