ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: ห้องปฏิบัติการชีววิทยา มหาวิทยาลัยจำปาสัก 1308/62

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หมายเลขทะเบียน 1308/62
 Status :  Accredited
 
 
ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
อำเภอปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โทรศัพท์ :856-31 260157
โทรสาร: 856-31 260158

ผู้รับมอบอำนาจ นางอรวัน ชัยยะวงศ์

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : accredited  date 17/01/2562, expiration  date 16/01/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ