ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1308/62)

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 

ที่อยู่ อำเภอปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้ติดต่อ  นางอรวัน  ชัยยะวงศ์

โทรศัพท์  856-31 260157

โทรสาร  856-31 260158

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 , ให้ไว้ ณ วันที่ 17/01/2562 ถึงวันที่ 16/01/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ