ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1298/61)

บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชัั่นแนล จำกัด


ที่อยู่ เลขที่ 18 หมู่ที่ 5 ถนนสุชาติพัฒนา ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

ผู้ติดต่อ   นางสาวณัฐวดี ฮวดเชี่ยวชาญ

โทรศัพท์   034-391016-9

โทรสาร    034-301080

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 20/02/2563 ถึงวันที่ 25/09/2563

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ