ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1301/62)

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาพัทลุง)

ที่ตั้ง  เลขที่ 367 หมู่ 7 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93140

โทรศัพท์  074 695366-7   โทรสาร  074 695365
ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวแสงแข   พงษ์ธเนศ
E-mail: saengkhaep@betagro.com

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่   23/04/2563  ถึงวันที่   25/10/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ