ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1297/61)

ห้องปฏิบัติการ โพรไบโอติก ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

ที่อยู่  เลขที่ 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ผู้ติดต่อ  นางสาวนันทนา  บำรุงเชื้อ

โทรศัพท์ 0 2577 9000 ต่อ 9771

โทรสาร  0 2577 9058

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005, ให้ไว้ ณ วันที่ 26/09/2561 ถึงวันที่ 25/09/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ