ค้นหาข้อมูล

รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ถูกพักใช้ใบรับรองฯ (Suspension) : ISO/IEC 17025

 

 รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ถูกพักใช้ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ด้านสาธารณสุข/คุ้มครองผู้บริโภค (ISO/IEC 17025)

Update: 12/11/2018

 ลำดับที่

 ห้องปฏิบัติการ หมายเลขทะเบียน

วันที่ได้รับการรับรอง

วันที่ใบรับรองหมดอายุ

วันที่เริ่มการพักใช้ใบรับรอง

           
           
           
           

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ