ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1294/61)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง

 

 

ที่อยู่  เลขที่  198 หมุ่ที่ 3 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180

ผู้ติดต่อ  นายณรงค์   ฝั่นถาวร

โทรศัพท์  055-51095

โทรสาร    055-951095

 รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005  ให้ไว้ ณ วันที่ 07/06/2561 ถึงวันที่ 06/06/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ